پرداختبدهی­گندمکاران

Iran Newspaper - - News -

محمود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: در حال حاضر هــزار و ۰۰۹ میلیــارد تومان بــه گندمــکارا­ن بدهکاریم که در صورت تأمین اعتبار توسط دولت، پرداخت میشود. وی افــزود: عقبافتادگـ­ـی پــول گندمکاران بــه تأخیر تأمین اعتبار از طرف سازمان برنامه و بودجه از محل تبصره یارانهها و اینکه بانکها بخشی از تعهداتشان را پرداخت نکردهاند، برمیگردد. وی اظهارداشت: به همین منظور امروز رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در هیأت دولت قول دادند که نســبت بــه تأمین اعتبار پول گندمکاران اقدام کنند. وی باقیمانده پول گندمکاران را مربوط به بیش از ۰۳ روز گذشــته دانســت و گفت: این بدهی مربوط به اســتانهای غربی و شــمال غرب کشــور است که گندم خود را تحویل دادهاند اما هنوز پولی دریافت نکردهاند تا بتوانند هزینه کمباین را بپردازند. وزیر جهاد کشاورزی از دولت خواست هر چه سریعتر نسبت به این موضوع تأمین اعتبار شود زیرا استانهای غرب و شمال غرب از مناطق سردســیر هســتند و از چند روز آینده باید نســبت به کشت جدید گندم اقدام کنند. حجتی درباره قیمتگذاری سبوس گفت: نسبت به افزایش قیمت سبوس توسط ستاد تنظیم بازار معترض هستیم و مکاتباتی را در این زمینه با ریاست جمهوری داشتهایم. وی افــزود: رئیــس جمهــوری نیز خواســتار رســیدگی این موضــوع و همچنین تجدیدنظر ستاد تنظیم بازار شده است./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.