خودافشاگری­جسورانهآلم­ودواری

Iran Newspaper - - News - فائزه مشایخی خبرنگار

ســینمای آلمــودوار، ســینمایی اســت دو وجهی. دو وجهی از این بابت که عالقهمندان و موافقان بســیار دارد و البتــه مخالفــان و منتقــدان بســیار؛ در واقــع سینمای او سینمایی نیست که بتواند رضایت همه مخاطبــان فیلــم و ســینما را با خود همراه کنــد و در لیســت کارهایی که او تا امروز ســاخته شاید فقط به یــک یا دو فیلم بشــود اشــاره کرد که نظــر اکثریت را جلــب کرده و تحســین همگانی را به دنبال داشــته. بــا اینهمــه پــدرو آلمــودوار یکــی از مهمتریــن و مطرحتریــن کارگردانهـ­ـای ســینمای امــروز جهان اســت که حتی خبر ســاخت هر فیلــماش میتواند نــگاه و نظر و پیشبینی منتقدان فیلم را به ســمت خود بکشــد. فیلم جدید آلمودورا که در ایران «رنج و افتخار» ترجمه شده اما از همان اولین اکرانش در جشــنواره کن نظر منتقدان همیشــگیاش را جلب کرد و بسیاری از آنها زبان به تمجید فیلم آلمودوار گشــودند و ایــن فیلــم را با فیلمهــای درجــه یک او همترازدانس­تند.البتهدراین­بینبرخینیز­همچنان بــا مطــرح کــردن نقدهای جــدی به ســاختار فیلم، علیالخصوصد­ونیمهایبود­نآن،تیغتندانتق­ادرا وسطفیلم«رنج وافتخار»کشیدند.یکیازمنتقد­ان اســپانیای­ی «مانوئــل یانیــز مــوری» فیلــم را «یــک خودافشــاگ­ری جسورانه شخصی، هنری و تاریخی و اثری متعالی در مجموعه آثار آلمودوار» میداند. در اینفیلمسال­وادورمالوک­هنقششراآنت­ونیوباندرا­س بــازی میکند کارگردانی اســت که زندگــیاش دچار یک وقفه شــده اســت. او چندین سال است بهدلیل پریشــانی جســمی و روحی فیلمی نســاخته اســت. جراحی ستون فقرات باعث شده او همیشه در حال درد کشــیدن باشــد و مــرگ مــادرش هنــوز او را آزار میدهد. او نمیداند هدفش چیســت، اما در حالی کهروزهایشر­اتنهادرخان­هاشدرمادری­دمیگذراند بهدنبــال فرصتی برای هدف بخشــیدن بــه زندگی خــودش اســت. وقتی یکی از فیلمهای کالســیکش دوباره به نمایش درمیآید او از ستاره فیلمش آلبرتو کرســپو با بازی آســییر اچاندیا میخواهــد همراه او در جلسه پرسش و پاسخ فیلم شرکت کند. آنها 0۳ سال است با هم حرف نزدهاند، اما تجدید دیدارشان زنجیرهای از اتفاقات را به راه میاندازد که نوستالژی «مسیر رستگاری» را یادآور میشود که در قلب فیلم قرار گرفته اســت. آلبرتو از دیدن سالوادور خوشحال نیست. اما حاال که دوران بازیگریاش وارد رکود شده ســالوادور را به خانهاش دعوت میکند. این دو مدام بایکدیگرکل­نجارمیروند­تااینکهاتف­اقغیرمترقب­های رخ میدهــد. آلبرتــو مقــداری هروئیــن مــیآورد و ســالوادور هم دست او را پس نمیزند. او تصمیمی در لحظــه میگیرد که چند ســال قبــل اصالً فکرش را نمیکــرد در عمــرش چنیــن کاری را انجــام دهد. مخاطب بایــد زمان زیــادی منتظر بمانــد تا جذب فیلم شــود اما از اواسط فیلم اوضاع تغییر میکند و باندراس جنبهای از سالوادور را به نمایش میگذارد کهقبالًندیدهبودیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.