نتیجه داوریها قابل پیشبینینیس­ت

Iran Newspaper - - News - نوشآفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک

جایــزه آلمــا »ALMA« کــه بهنــام خانــم «آســترید لیندگرن»، نویســنده نامدار سوئدی شناخته میشود هر سال به برگزیدگان ســه حــوزه تألیــف و تصویرگــری کتابهای کــودک و نوجــوان و همچنیننهاد­یاافرادمرو­جکتابخوانی­اهدامیشود.

بهدلیلجایگ­اهمهماینجا­یزهدرعرصهج­هانیماایرا­نیان هم همواره تالش کردهایم نمایندگانی شایسته در هر سه گروه بــه دبیرخانــه آن معرفــی کنیم. امســال هم نظیــر دورههای قبل«کانــون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان»، «انجمن نویســندگا­ن کــودک و نوجوان» و «شــورای کتاب کودک» ســه نهادی هستند که سابقه نامزدهای مورد نظر خود و همچنین پروندههای دربردارنده دالیل انتخابهایش­ــان را برای شرکت در این جایزه ارســال میکنند. دوســتان و همکاران من در شورای کتاب کودک از چند هفته قبل نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب کردهاند که فرهاد حسنزاده در بخش تألیف، فرشید شفیعی در تصویرگری و مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای طــرح «با من بخــوان» بهعنــوان مــروج کتابخوانی معرفی شدهاند. دوستان فعال در دو نهاد دیگر هم نامزدهای خود را معرفی کردهاند و من خوشحالم که این پروندهها به دست دهها داور جایزه «آسترید لیندگرن» میرســد. برگزیدگان این جایزه برخالف منتخبان «هانس کریســتین اندرســن» کــه به نوبل کوچک ادبیات مشهور است و آن هم از جمله جوایز مهم حــوزه کودک و نوجوان به شــمار میآید مبلغ قابل توجهی بهعنــوان جایزه دریافت میکنند؛ این در حالی اســت که جایــزه برگزیــدگا­ن نوبل کوچک ادبیــات تنها یک پالک طالســت کــه ارزش معنوی دارد. اما این جایزه افزون بر بحث مادی تفاوت دیگری هم با جایزه هانس کریستین اندرسندارد؛بهاینصورتک­هبرگزارکنن­دگانآنبرخا­لف«هانسکریستی­ناندرسن» بخشی را هم بهعنوان انتخاب مروجان کتابخوانی در نظر گرفتهاند. البته در جایزه موســوم بــه نوبــل کوچــک ادبیات هم چنــدی اســت از ســوی IBBY یا همــان «دفتر بینالمللی کتاب برای نســل جوان» بخشــی با عنوان ‪I READ‬ درنظر گرفته شده که به مروجان کتابخوانی اختصاص پیدا کرده اســت. اما درباره اینکه امسال نامزدهای معرفی شده از سوی کدام کشور برنده میشوند نمیتوان براحتی صحبت کرد. چراکه هر کشوری با توجه به امکانات و شرایط خود در ادبیات کودک و نوجوان پیش میرود. داوران جایزه آسترید لیندگرن به بررسی پرونده نامزدها در مقایسهای کلی میپردازند و کاری به اینکه شــرایط نویســندگا­ن در کشور ما چندان مطلوب نیست و اهالی کتاب بــا مشــکالت متعــددی از جمله اقتصــادی روبهرو هســتند یا بحــث تحریمهایی که گرفتارمان کرده ندارند. از همین رو تأکید دارم که گمانه زنی در این خصوص کار بسیار سختی ست. پروندهها در سطحی جهانی عرضه میشوند و انتخاب برگزیدگان هم بسته به نظر داوران است. با این حال تأکید دارم که نویسندگان و تصویرگران ایرانی در حــوزه کودک و نوجوان از جایگاهی قابل قبول در عرصه جهانی برخوردارند. نکتهای که نباید فراموش کرد این اســت که ما وقتی موفق به معرفی داشتههای خود در این بخش میشــویم که کتاب در کشــور خودمان بیش از پیش خوانده شود و نویسندگان و تصویرگران هم در شــرایط بهتری دســت به خلق آثار خود بزنند. از طرفی از نقش مروجان کتابخوانی هم قابل چشم پوشی نیست چراکه این افراد کمک میکنند کتابها در دستان کودکان و نوجوان به پرواز درآیند. اگر موفق به گسترش کتابخوانی در سرزمین خودمان بشــویم آن وقت اســت که در بحث جهانی هم از شانس بیشتری برای معرفی خودمانبرخو­ردارخواهیم­شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.