‌پیشنهاد‌تعرفه‌صفر‌مکالماتب‌ی ‌نالمللی‌ ‌به‌عراق‌در‌اربعین

Iran Newspaper - - News - اخــبار

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات روز گذشــته پس از جلســه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: پیشنهاد تعرفه صفر مکالمات بینالمللی در زمان اربعین به عراق داده شد. بــه گزارش ایرنا، محمدجــواد آذری جهرمی افزود: پیشــنهاد دادیم در اربعین هزینه مکالمات تلفنی با عراق، صفر در نظر گرفته شــود و متقابالً در مناســبت ۸۲ صفر که عراقیها به ایران مسافرت میکنند هم همین کار انجام شود. وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات ادامه داد: پارســال ۰۵ درصد کاهش تعرفه را در این زمینه داشتیم ولی امسال در تالش هستیم آن را صفر کنیم که این موضوع فقط برای این دو مقطع پیشنهاد شده است. وی اظهــار داشــت: ما این پیشــنهاد را ارائه کردیــم و امیدواریم که طرف عراقی هم با آن موافقت کند. البته ســیگنالها­ی اولیه مثبت است اما تا زمانی که این موضوع روی کاغذ نوشــته نشــود، قابل اتکا نیســت. وزیــر ارتباطــات ادامه داد: رگوالتوری ما و رگوالتوری عراق مذاکرات فشردهای داشتند و در داخل کشور هم دستور کار جامعی جمعبندی شده و در این زمینه مذاکره میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.