تحریم ها « هواـ فضا» را نشانه گرفت

Iran Newspaper - - News - میترا جلیلی- سوسن صادقی خبرنگار عکسی که وزیر ارتباطات در توئیتر خود منتشر کرد

این روزها برنامههای هــوا- فضای ایران در صــدر اخبــار قــرار دارد و پــس از بازی رســانهای هفتــه گذشــته امریــکا دربــاره انفجــاری کــه بــه واســطه نقص فنــی در ســایت ســمنان رخ داد، ایــن بــار وزارت خزانهداری این کشــور با هدف قرار دادن ســازمان فضایی ایران، پژوهشــگاه هوافضا و همچنین مرکز تحقیقات فضایی ایــران، تحریمهــای جدیــدی را علیــه برنامههای هوافضای ایــران اعمال کرد؛ موضوعی که واکنشهــای متفاوتی را به دنبال داشت و شاید جالبترین واکنش را بتــوان بــه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات نسبت داد. ■ واکنشتوئیت­ریوزیرارتب­اطات پس از اعالم فهرست جدید تحریمهای وزارت خزانهداری امریکا، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات بــا انتشــار عکســی در اکانــت توئیتــر خود نســبت به تحریم ســازمان فضایــی ایــران توســط امریــکا واکنــش نشــان داد. محمدجــواد آذری جهرمــی در توئیتــی بــه زبــان انگلیســی نوشــت: نمیتوانم امریکا را حتی در این تصویــر بیابم چه برســد به اینکــه فضا را تحریم کند. جهان و آینده روشن متعلق به همه اســت و نه یک عده محدود. وی در ادامــه توئیت خود خطــاب به ترامپ نوشــت: دونالد ترامپ تقلید از تانوس را متوقف کن. گفتنی است که تانوس یکی از شخصیتهای ســینمایی منفور است که هدف وی کشتن تعداد زیادی از مردم دنیــا بــرای بهبــود زندگــی عــده محدود دیگری در جهان است. واکنشها تنها بــه وزیر ارتباطات محدود نمیشود و مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریــکا نیــز بــا تأییــد خبــر تحریمهــای جدید علیه ســازمانها­ی فضایــی ایران گفــت: «امریــکا به ایــران اجــازه نخواهد داد از برنامــه فضایــی بهعنوان پوششــی برای برنامههای موشک بالستیکی خود اســتفاده کند.» هفته قبــل امریکا انفجار در سکوی پرتاب موشک در مرکز فضایی ســمنان را نیز نشــانگر فعالیت موشکی ایراندانست­وبسیاریمعت­قدندکهبازی رسانهای اخیر امریکا درواقع زمینهسازی بــرای اعمــال تحریمهــای جدیــد علیه ایران بوده است. ■ تحریمهاییب­یدلیلعلیهف­عالیتهای فضاییایران ســعید باســتانی عضو کمیسیون صنایع و معــادن در مجلس درباره تأثیر تحریم جدیــد امریکا بر پیشــرفت صنعت هوافضای کشــور بــه «ایران» گفــت: تحریم فضایــی کشــورمان از ســوی امریکا هیچ تأثیــری در رونــد کاری مــا چــه در بخش فضایــی و چه در دیگــر بخشها نخواهد داشــت. دلیل آن نیز این اســت که کشور ما از نظر علمی، فنی و دانشــی در بیشتر بخشها بویژه بخش فضایی پیش از این نیز تحریم بــوده و این، موضوع جدیدی نیست. ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن افــزود: ازســوی دیگــر مدارهــا و دیگــر بخشهــا در ایــن حــوزه جــزو کنوانسیونه­ایبینالملل­یاستوقطعاً تحریمهای امریکا را شامل نمیشود. نماینــده مردم تربــت حیدریــه در ادامه یادآور شــد: کشــور مــا با وجــود تحریمها توانســته اســت ماهواره را با دانش بومی خود ســاخته و آماده پرتــاب کند که البته ایــن کار بــا همــت جوانــان انجــام شــده اســت. وی اعمــال اینگونــه تحریمهــا از ســوی امریــکا را یــک بــازی رســانهای دانســت و افزود: درســت اســت که کشور مــا در پرتاب ماهــواره قبلی (پیام) موفق عمــل نکــرد ولــی ایــن نــوع شکســتها جزئــی از کارهــای علمــی اســت کــه در تمام جهان رخ میدهد و مختص ایران نیســت. به هرحــال این نوع شکســتها بــا اینکه هزینهبر اســت اما زمینه کســب موفقیتهای بعدی و بخشــی از توسعه محسوبمیشود.بنابراینجو­انانایرانی بــا تکیه بر دانش بومــی و علمی خود به ایــن جایگاه رســیدهاند و مطمئنــاً به کار خود ادامه میدهند. ■ پیامدهایخو­بتحریمبرای­ایران رضــا انصــاری یکــی دیگــر از اعضــای کمیســیون صنایع و معــادن در مجلس نیز دراین باره گفت: امریکاییها تحلیل درســتی از مردم کشــور مــا ندارند. تصور آنها این اســت که با اعمــال تحریمهای بیشــتر میتوانند ایران را وادار به تســلیم کنند. درحالی که اگر با روحیات مردم ما آشــنایی کامل داشتند اینگونه مطالب را بیان نکرده و چنین تحریمهایی را اعمال نمیکردند. نماینــده مــردم تهــران در مجلــس در ادامه با بیان اینکه کشــور ما سالهاســت کــه تحریــم بــوده و در ســایه تحریمهــا و بــدون کمک امریکاییها توانســته به کار خــود ادامــه دهد، یــادآور شــد: معتقدم اگــر امریکاییهـ­ـا در حــوزه تکنولــوژی و بخصــوص در زمینــه تکنولوژیهـ­ـای پیشــرفته مانند «های تک» ما را تحریم کنند، اتفاقاً به نفع ماســت، چرا که کشور به خود متکی میشود. انصاریادام­هداد:باتکیهبرتو­انمندیهای داخلــی و با تکیه بر ســرمایهها­ی انســانی اســت کــه تاکنــون توانســتها­یم در بخش تکنولوژیها­یــی ماننــد هــوا - فضا موفق عملکنیم.ازسویدیگرت­حریمهاموجب میشــود نگاهها به جای اینکه به خارج از کشور دوخته شــود متمرکز و معطوف به داخلشود. وی افــزود: بهطــور خالصــه بگویــم کــه تحریمهای امریکا دو پیامد در کشور دارد اول اینکه عزم ملت و مســئوالن کشــور را بــرای مقاومت مدبرانــه و دوراندیشــ­انه در برابــر تحریمهــای امریــکا جزمتــر میکنــد و از ســوی دیگــر باعث میشــود که ما بــر توانمندیها­ی تکنولوژی داخل کشــور خــود بخصــوص در حــوزه هــوا و فضــا متمرکز شــویم. بهتر اســت امریکا منتظــر خبرهای خوبــی از کشــورمان در زمینه توانمندیها­ی تکنولوژیک جوانان کشورمانباش­د. ■ افزایش حساســیت امریکا نســبت به پیشرفتهایف­ضاییایران یکیدیگرازن­مایندگانمج­لسکهنسبت بهتحریمهای­فضاییایران­واکنشنشان داد، محمــد اســماعیل ســعیدی عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلس اســت. وی درایــن باره گفت: وقتی خبرهای فضایی مــا ازجمله طراحی و ســاخت ماهــواره و موشــکهای ماهواره بر در دنیا رسانهای شــد، امریــکا ایــن خبرهــا را تاب نیــاورد. وی افزود: از آن زمان تاکنون حساســیت امریکا نســبت به پیشــرفتها­ی فضایی ما بیشــتر شــده به همین دلیل بهدنبال افزایش تحریمهاســ­ت و برخــالف رویه قبل که بدون اعــالم، تحریمها را اعمال میکرد اکنون قبل از اجرا، آن را رسانهای میکند. نماینده مــردم تبریز در مجلــس افزود: امریــکا تاکنــون بــا وجــود تحریمهــای مختلف علیه کشور، نتوانسته است کاری از پیش ببرد و مانع پیشرفتهای فناوری و تکنولوژیــ­ک کشــور شــود. تحریمهــای امریــکا تازگــی نــدارد و پیــش از ایــن نیز در حوزه فنــاوری هســتهای، تحریمهای بســیار شــدیدی اعمــال کــرده بــود ولــی دانشمندان فرهیخته ایرانی توانستند به دانش هســتهای دســت یابنــد و گامهای موفقیتآمیز­یهمدراینمس­یربردارند. وی ادامــه داد: بــه نظــر میرســد امریکا میخواهــد بــا اعمــال تحریم بیشــتر در حوزه هوا – فضا، عدم موفقیت احتمالی کشــورمان در پرتــاب ماهــواره بعــدی را بــه موضوع تحریمها نســبت دهد. البته حــرف من بدان معنا نیســت کــه در این کار شکســت میخوریم بلکــه به جوانان ایرانــی کامالً اعتمــاد دارم ولی معتقدم به هرحال هرگونه شکســت در زمینه هوا و فضا جزئــی از کار اســت و در تمام دنیا برای رســیدن بــه موفقیــت، هزینههایی نیز میشــود. مهم این اســت که با وجود شکســتهای احتمالی دیگر کشور ما به راه خود ادامه میدهد تا به اهدافی که در مسیر هوا و فضا و دیگر بخشها تعریف کرده است، دست یابد. رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایــع و معادن نیز دربــاره تحریمهای جدیــد امریــکا گفت: هر کســی که چنین رفتارهایــ­ی را در بخشهــای سیاســی، اقتصادی، علمی ...و علیه کشو ر ما انجام میدهد مشــخص اســت چنان عرصه و میــدان بر وی تنگ شــده اســت که به هر چیزی در حال چنگ زدن است. نماینــده مردم جغتــای و ســبزوار افزود: امریــکا به انزوا کشــیده شــده و اگــر امروز شــاهد اینگونــه رفتارهــا از آنهــا هســتیم بهدلیــل قــرار گرفتــن در موضع ضعف اســت. سبحانی فر در ادامه گفت: چنین رفتارهــای امریــکا و افزایــش تحریمهــا بــر رونــد کار مــا در حوزه هــوا و فضا تأثیر چندانینخوا­هدگذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.