فروش‌هر‌دقیقه‌58‌تلفن‌همراه‌در‌بازار

Iran Newspaper - - News -

رئیــس انجمن واردکنندگا­ن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در هر دقیقه ۵۸ دستگاه تلفن همراه در کشور به فروش میرسد، گفت: امیدواریم با تسهیل واردات و کنترل قیمت ارز، بتوانیم شاهد کاهش قیمت گوشی تلفن همراه و ترغیب کاربران این دستگاههای کاربردی برای بهروزرسانی گوشیهای خود باشیم. بهگزارش ایسنا، حسین غروی رام با اشاره به تغییر الگوی مصرف کاربران گفت: در ســال ۵۹۳۱ تا ۶۹۳۱ چیزی بالغ بر ۴۲ تا ۷۲ میلیون دســتگاه گوشــی تلفن همراه در ایران به فروش رســیده بود. در حالی که در سال گذشته ایــن میــزان بــه ۲۱ میلیون دســتگاه کاهش پیدا کــرد و پیشبینــی میکنیم در ســال ۸۹۳۱ نیز همین تعداد گوشــی در کشور به فروش برســد. وی اظهار کرد: بــا افزایش ضریب نفوذ تلفن هوشــمند در کشــور، الگوی رفتــاری کاربران این دســتگاه ارتباطی تغییر کرد و اســتفاده روزمره از این ابزار بســرعت برای مردم تبدیل به یک ضرورت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.