پیروزی معترضان هنگکنگی با عقبنشینی «کریلم»

Iran Newspaper - - News -

ســرانجام پس از حدود ســه مــاه ناآرامی و تظاهرات میلیونــی بیوقفه و پرتنش در هنــگ کنــگ، کری لم - رئیــس اجرایی دولت محلی این دولت شــهر- دیروز چهارشــنبه به خواسته معترضان تن داد و با عقب نشینی از مواضع خود، رسماً لغو الیحه جنجالی استرداد مظنونان بهچین را اعام کرد.

بهگزارش سایت شبکه خبری الجزیره، خانم لم که تحت حمایت چین است دیــروز چهارشــنبه در یک ســخنرانی تلویزیونی کــه البته از قبل ضبط شــده بود، اعام کرد که الیحه استرداد مظنونان به چین را بهطور کامل لغو میکند اما دیگر دولــت به هیچکدام از درخواســته­ای معترضان تن نخواهــد داد. در ماه ژوئن تظاهــرات در هنــگ کنگ در اعتراض به الیحه اســترداد مظنونــان به چین آغاز شــد اما با گذشت زمان درخواستهای دیگری نظیر استعفای خانم لم از سوی معترضان مطرح شــد. اما رئیس اجرایی دولت محلی هنگ کنگ در ســخنرانی تلویزیونــ­ی دیروز خود بهطــور تلویحی اعام کرد که اگرچه مجبور شــده از الیحه جنجالی عقب نشــینی کند اما هرگز اســتعفا نخواهد داد. او در روزهای اخیر نیز در گفتوگو با رسانهها گفته بود، اگر میتوانست استعفا انتخاب اولش بود اما از آنجا که میتواند بحران کنونی هنگ کنگ را حل کند، استعفا نمیدهد.

خانــم لــم دیروز چهارشــنبه هــم یکبــار دیگر تکــرار کــرد اســتعفا نمیدهد. حــال بایــد منتظر ماند و دیــد که آیا معترضان با لغو رســمی الیحه اســترداد به خانههایشان بازخواهند گشت یا همچنان بر خواسته خود مبنی بر استعفای لم تأکید خواهند کرد و بحران هنگ کنگ ادامه دار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.