مشموالنغیر­غایببرایرف­تنبهاربعین­وثیقهنمیخو­اهند

Iran Newspaper - - News -

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: برای مشموالن غیر غایب که تصمیم دارند برای اربعین به عراق مســافرت کنند، تســهیالت خروج از کشــور در نظر گرفتهایــم. بهگزارش مهر، ســردار تقی مهری، دیروز در نشســت خبری، اظهار داشــت: برای مشــموالن غیرغایبی که در ایران تصمیم به شــرکت در مراســم اربعین حســینی را دارند، سازمان وظیفه عمومی با هماهنگی الزم تسهیالت خروج را برای زائران محترم در نظر گرفته است. امسال تمامی دانشآموزان، دانشــجویا­ن و طالب که قصد ســفر به عتبات عالیات را برای اربعین ســال 98 دارنــد، میتواننــد بدون ســپردن وثیقه از کشــور خارج شــوند. حتی افــرادی که بــرگ اعزام به خدمــت گرفتهاند هــم میتوانند با مراجعه بــه دفاتر خدمات الکترونیک پلیس، برگههای اعزام خود را ثبت کنند و از تاریخ 7 مهر سالجاری تا 10 آبان ســالجاری در ســامانه پلیس ثبتنام کنند و مجوز خروج از کشــور را توسط سازمان وظیفه عمومی دریافت کنند و گذرنامه بگیرند و بدون وثیقه در این مراسم شرکت کنند. سردار مهری گفت: بنابراین، این تسهیالت برای زائران حسینی فراهم شده تا افراد بتوانند براحتی در این مراسم شرکت کنند. موضوع بعدی در رابطه با افرادی است که در سالجاری متقاضی کنکور بودند و قبول شــدند. تا مهرماه ســالجاری این افراد مهلت انتخاب رشــته دارند که به ادامه تحصیلخودبپ­ردازند. وی خاطرنشــان کرد: کلیــه فرزندان ایثارگران تا پایان شــهریور فرصت دارند تا از این تســهیالت (کســر خدمت سربازی) اســتفاده کنند. این افراد باید تا پایان شــهریورما­ه ســوابق ایثارگری والدینشــا­ن را در ســامانه ثبت کنند و افرادی که مشمول غایب بودند تا 12 فروردین امسال و در سامانه پلیس 10+ این موضوع را ثبــت کردنــد، میتوانند همچنان از این خدمات اســتفاده کننــد. برابر قانون افرادی که والدینشان 30 ماه ایثارگری داشته باشند یا ۵2 درصد جانبازی یا ۴2 ماه سابقه اسارت داشته باشند، یکی از فرزندانشان میتواند معافیت از خدمت ســربازی را دریافت کند. بنابراین تا پایان شــهریور این افراد باید برای دریافت این تسهیالت اقدامات الزم را انجام دهند. رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار داشــت: افرادی که میخواهند از ســوابق ایثارگری برای کســر خدمتشان اســتفاده کنند سامانه برایشــان باز است ولی شــرطی که دارد این است که فرد حتماً81 سال تمام و به سن مشمولیت رسیده باشد. وی با اشــاره به معافیت افرادی که رتبههای اول تا سوم المپیک، مسابقههای جهانی و آســیایی را کســب میکنند، افــزود: این افراد با معرفــی وزارت ورزش و جوانان به ســازمان وظیفه عمومی میتوانند از انجام دوره خدمت ســربازی معــاف شــوند و همچنین مقــام اول تا ســوم مســابقات جام جهانــی فوتبال، بســکتبال و والیبــال از خدمــت دوره ضــرورت معــاف میشــوند. همچنیــن مقامهــای اول تا ســوم در پاراالمپیـ­ـک جهانی میتوانند یا خودشــان یا یکی از فرزندانشان را معاف کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.