ابتکار: رأی دولت به الیحه کودک همسری مثبت است

Iran Newspaper - - News -

در تازهتریــن موضعگیریها، معصومه ابتــکار درحاشــیه جلســه هیــأت وزیران در ایــن بــاره گفتــه اســت: «با مســئوالن اســتان مکاتبــه کردیم؛ گزارشــی کامــل دریافت کــرده و درخواست رسیدگی دادیم. خوشبختانه مقامات استان هــم ورود کردند و ظاهــراً آن چیزی که خود قوه قضائیه اعالم کرده فعالً این حکم عقد باطل شــده تا رســیدگی بیشتری انجام شود. امیدوارم این موضوع بیشتر از جنبه فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد که کودکان اجازه داشــته باشــند کودکی خود را با بازی، شــادی و نشــاط و آنچه به بلوغ جسمی، روحی و روانی بچهها کمک میکند، طی کننــد. ازدواج و همســرداری موضوعی اســت که در یک ســن منطقی که واقعاً بلوغ اتفاق افتاده میتواند بسیار معنادار و اتفاق خوبی باشد.»

الیحه «کودک همسری» و الیحه «حمایت از کودکان و نوجوانان»، دو بال قدرتمندی هستند که اگر هر کدام از آنها اجرایی شود، اتفاقات مثبت زیادی در حوزه کودکان خواهــد افتــاد. اگرچه الیحه کودک همســری یک الیحه تازه محســوب میشــود، اما الیحــه دوم پس از 10 ســال باالخره به تصویب مجلسیها رسید و حاال به خاطر یک ایراد به کمیسیون برگشت داده شده است.

معصومه ابتکار درباره الیحه کودک همسری به خبر آنالین میگوید: «این الیحه ازدواج زیر 13 ســال را کامالً ممنوع میکند، ســن 13 تا ۵1 سال را هم با اجازه قاضی در شــرایط الزم مجــاز میداند. حدود دو هفته گذشــته، طرح مقابله با کودک همســری مجلــس به دولت آمد. خانم دکتر جنیدی و خیلی از اعضای دولت در این باره بحثهای خوبی انجام دادنــد؛ دولت این طرح را تأیید کرد و پیشــاپیش رأی دولــت را برای الیحه مذکور مثبت میدانیم. خوشبختانه آقای رئیس جمهوری نگاه خوبی در ایــن زمینــه دارنــد. خودشــان حقــوق خواندهانــ­د و از خیلی از مسائل اجتماعی آگاهی دارند، همچنین رئیس جمهوری 3 دختر دارند.»

او الیحه حمایت از کودکان را برای مقابله با خشونت علیــه کــودکان و کــودک آزاری بســیار مهــم میدانــد و میگویــد: ایــن الیحه 10 ســال طول کشــید و در مجلس مانده بــود. ما تقاضای فوریت کردیم و به مجلس آمد. مجلــس خیلی خــوب از ایــن الیحه حمایت کــرد و این الیحه تصویب شد؛ شورای نگهبان ایرادات خیلی جزئی گرفــت، ایــرادات رفع شــد ولــی دوبــاره یکی از ایــرادات باقــی مانــد. ایــن الیحه دوبــاره به کمیســیون برگشــت تــا ایــراد برطرف شــود. تقاضــا دارم تــا این کار ســریعتر صــورت بگیرد. خبرهایی که گاهی از بحث کودک آزاری میشنویم، بسیار ناگوار است. عدهای در برخی مکانها، بعضی روستاها فکر میکنند ضرب و شتم و تنبیه بدنی کودکان، بخشــی از زندگی روزمره اســت. مــا در ارتباط با خشونت علیه کودکان یا کودک آزاری، قوانین داریم ولی جنبه بازدارندگی کافی را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.