حاضرم به جای دختری که محکوم شده به زندان بروم

داریوش مصطفوی رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفهای سازمان لیگ فوتبال در گفتوگو با «ایران»: حضور زنان باید در لیگ هم اتفاق بیفتد، نه فقط بازیهای ملی

Iran Newspaper - - News - حامد جيرودی خبرنگار

تیم ملی فوتبال 19 شــهریور اولیــن بازی خود در مقدماتــی جام جهانــی را مقابــل هنگکنگ در این کشــور برگزار میکند و در بــازی دوم، 18 مهر در ورزشــگاه آزادی میزبــان کامبــوج اســت. ایــن بازیهــا عالوه بر اهمیت مرســوم از آن حیث که قرار اســت ورود زنان در ورزشــگاهه­ا هم استارت بخورد، اهمیت ویــژهای دارد. 12 مرداد، داریوش مصطفــوی رئیس کمیته اســتیناف صدور مجوز حرفهای سازمان لیگ فوتبال اعالم کرد که فیفا تا نهم شهریور به فدراسیون فوتبال مهلت داده تــا تکلیف حضور زنان در ورزشــگاهه­ا مشــخص شــود. 28 مــرداد، علی ربیعی ســخنگوی دولت خبــر از ورود زنــان بــه ورزشــگاهه­ا در بازیهــای ملــی داد و 30 مــرداد هــم محمدرضــا داورزنی معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش، اعــالم کرد کــه امکان حضــور بانــوان در بازیهای ملی در ورزشــگاه آزادی فراهم شــده است.در فاصله یــک مــاه مانده تــا آغاز بــازی خانگی تیــم ملی، داریوش مصطفــوی به خبرنگار «ایــران» گفت: AFC« و فیفــا مصمم هســتند که حضــور بانوان در ورزشــگاهه­ای ایــران عملیاتی شــود ولی هنوز دســتورالع­ملی که این اتفاق میافتد، به دســت ما در کمیته اســتیناف نرسیده است. هیچ کجای دنیا اینکه حضور تماشاگران را در بازیهای ملی و باشــگاهی جدا کنند، وجــود ندارد. بانــوان باید به ورزشــگاه بیاینــد. بعضی مســائل در مقررات حرفــهای فوتبال باید و الزام اســت؛ مثل مســأله حضور زنان در ورزشــگاهه­ا. بعضی موارد هم در مرحلــه بعد اســت، مثل اینکه اگر نور اســتادیوم کم باشد یا صندلیها شــمارهدار نباشد، جریمه میکنند ولی محروم نمیکنند. بعضی مسائل را هم توصیه میکنند، مثل اینکه گیتها را طوری نصب کنید که مردم دچار مشکل نشوند و بلیت را به آسانی در اختیار مردم بگذارید.»

مصطفوی درباره اینکه امیدوار اســت حضور زنــان در بــازی بــا کامبــوج اتفــاق بیفتــد؟ چنین پاســخی داد: «مــن از اول عمرم امیــدوار بودهام ولــی بــه عنــوان کســی کــه عمــرم را در فوتبــال گذاشــتهام، صالح نمیدانم فوتبال مملکت ما گرفتار شــود. این هم که یک بازی مقابل کامبوج زنان به صورت گزینشی بروند، درست نیست. ما تا پایان ســال در همین یک بازی میزبان هستیم و بــه اعتقاد مــن، اول باید زمینه حضــور زنان در بازیهــای لیــگ مهیا شــود. بانوان مــا اینقدر که روی لیــگ اصــرار دارنــد، روی تیــم ملــی اصــرار ندارند. اگر نتوانند برای لیگ به ورزشــگاه بروند، ســرخوردگی به وجود میآیــد. در کل رأیمان در کمیته اســتیناف حضور بانوان اســت. مگر اینکه رأی دست ما نیاید.»

دیــروز خبــر تلخــی منتشــر شــد کــه واکنــش گســترده کاربــران در فضــای مجــازی را هــم بــه همراه داشت. دختر 29 ساله که هوادار استقالل بوده و به خاطر رفتن به ورزشگاه به 6 ماه حبس محکوم شــده و به خاطر فشــار روحی حاصل از این حکم، سهشــنبه مقابــل دادگاه خودســوزی کــرد. مصطفوی به ایــن موضوع واکنش نشــان داد:« در کشــور مــا دموکراســی اســالمی وجــود دارد اما در دنیا نمی آیند دموکراســی را تشــریح یــا توضیــح دهند کــه به چــه صورت اســت وهر کســی میتوانــد کاری را بدون این که به کســی یا جایی آســیب بزنــد، انجام دهد. ایــن دختر به 6 ماه حبس محکوم شــده و حتی یک ثانیه زندان بــودن، بســیار ســخت اســت. متأســفانه درنظر نگرفتهانــ­د ایــن خانم آمــده فوتبال ببینــد یا در کار خــالف شــرکت کند؟ آیــا او به آنچه موســوم به پارتی شــبانه است و دخترها و پسرها کارهای خالف و فاســد انجام میدهند، رفته یا به جشن فوتبــال رفتــه کــه همه ملــت طرفدار دیــدن آن هســتند و هیــچ کار خالفــی نیســت.» بازیکــن ســالهای دور تیم ملی، اســتقالل و پرسپولیس ادامه داد: «این اتفاق برای کشــور ما که اســالمی اســت و چند هــزار ســال فرهنگ و تمــدن دارد، بســیار بد اســت که دختری را برای رفتن به یک مســابقه بازداشــت میکننــد و بدتــر از آن حکم حبــس میدهنــد. افرادی که در کشــور مســئول هســتند، بایــد جامعهشــنا­س و روانشــناس هم باشــند. االن روح و جسم این دختر صدمه دیده و درصورتــی کــه به زندان برود، احیــای روحی او دیگر با یک تیم فوتبال و دیدن یک بازی میســر نمیشــود. واقعــاً نمیدانم آینــده او چه خواهد شد اما میدانم که از همه چیز متنفر میشود.»

مصطفــوی دربــاره این که پیشــنهادش برای حل این مســائل چیست؟ گفت:« من اگر رئیس فدراســیون یا وزیر ورزش بودم، در دادگاه حاضر میشــدم و ســعی میکردم رضایت ایــن بچه را بگیرم. کار مشــکلی هم نیســت. وقتــی با قاضی پرونــده صحبت کنیم و بــه او بگوییم فوتبال چه ویژگیهایی دارد و شرایط جامعه به چه صورت است، او متقاعد میشــود. هواداری فوتبال یا هر ورزشی یک عشق پاک است، نه عشق کثیف. من اگر جای رئیس فدراسیون بودم، در جلسه دادگاه شــرکت و به قاضی التماس میکردم این دختر را بــه زندان نیندازد. شــعار کمیتــه ملی المپیک آزادی انسانهاست. اینفانتینو در فیفا و دوستان شــان و مقامــات AFC اگر بفهمند چنین اتفاقی افتــاده، چه فکری دربــاره جامعه ما میکنند؟ با فدراســیون چه برخوردی میکنند؟ من حاضرم بــه جــای این دختر به زندان بروم تــا او و امثال او چنین شرایطی را تجربه نکنند و وجهه کشورمان در انظار عمومی دنیا آسیب نبیند.»

رئیس کمیته اســتیناف صدور مجوز حرفهای فدراســیون فوتبــال درباره حل شــدن اشــکاالت اســتادیوم­ها بــا گذشــت 2 هفتــه از لیــگ گفــت: «گیتهای ورزشگاهها هنوز مشکل دارد، علتش هــم ایــن اســت کــه میخواهنــد از دســتگاهها­ی الکترونیکـ­ـی اســتفاده کننــد ولــی اشــکاالتی در این دســتگاهها وجــود دارد و آنها هم کامالً آشــنا نیســتند. فدراســیون­یها فکــر نکننــد مــا بــا آنهــا دشــمنی داریم. ما از AFC و فیفا مأمور شدهایم که نظارت کنیم. متأســفانه شــرایط برای بازدید کمیتــه اســتیناف از اســتادیوم­ها مهیــا نشــده و ســازمان لیگ فقط نمایندهاش را میفرستد که از نظر ما پســندیده نیست. باید از اعضای کمیته بدوی و اســتیناف دعــوت کنند که ورزشــگاهه­ا را ببینند تا ایرادها را بنویسند. مگر این که خودشان بخواهند نمایندهشان را بفرستند و بگویند ایرادی نیست و بازی را شروع کنید. فکر میکنم سازمان لیگ نمیخواهد دچار دردسر شود. البته حق هم دارند. ما چه چیز فوتبال مان سر جایش است؟!»

امیرحسینفت­حیمدیرعامل­باشگاهاستق­الل دوشنبه شب در برنامه «فوتبال برتر» مدعی شد که 40 سال اســت استقاللی است. در این شرایط مجتبــی محرمــی بازیکن ســابق پرســپولیس به ایــن موضوع اعتراض کــرد که چطور فتحی بعد از دربــی معــروف 30 دی 73 کــه نیمــه تمــام باقــی مانــد، رای بــه محرومیــت 3 ســاله او و 2 ســاله احمدرضــا عابــدزاده داد. مصطفــوی کــه از آبــان 73 تــا دی 76 رئیس فدراســیون فوتبال بــود، در این مورد چنین توضیــح داد:« آن موقع آقــای فتحی یکــی از اعضــای کمیتــه انضباطی بــود. در آن موقــع رئیس کمیته انضباطی همان رئیس فدراســیون بود. ما رأی را به شــورای عالی انضباطی بردیم که من، مصطفیهاشــ­می طبا به عنوان رئیس ســازمان تربیــت بدنی و معاون ایشان سعید فائقی عضوش بودیم. دست خط آقایهاشــم­ی طبا هست که نوشــته اند با این که محرومیــت کم اســت ولــی موافقم. چــون ابتدا هواداران پرســپولیس به زمین ریختند، آن رأی را دادیم.»

او ادامــه داد: «من محرمی و رضا شــاهرودی را دوست دارم اما اگر آن شلوغ کاریها نمیشد، اتفاقــات پس از آن هم نمیافتــاد و ما مجبور به صدور رأی زودهنگام نمیشــدیم تا ســروصداها بخوابد. ضمن اینکه رأی مورد تأیید AFC و فیفا هم قرار گرفت و بازی 0-3 به نفع اســتقالل شد. بنابراین فتحی بازیکنان را محروم نکرد. البته ما آن موقع نمی دانســتیم او اســتقاللی است. من اگر میدانســتم اصالً او را به کمیتــه نمی آوردم. ضمــن اینکــه پس از 8،7 ماه رأی شکســته شــد. هدف تنبیه بود، نه انتقام از بازیکنان.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.