شکست تیم ملی بسکتبال ایران برابر اسپانیا

Iran Newspaper - - News -

تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی خود از گروه C رقابتهای جامجهانی 2019 چین، به مصاف تیم ملی اسپانیا مدعی کسب عنوان قهرمانی رفت که با نتیجه ۵۶ - 73 نتیجه را واگذار کرد و با سه باخت، به کار خود در دور گروهی پایان دهد. از ســویی تیم ملی چین نیز در آخرین بازی خود از مرحله گروهی 72 - 9۵ به ونزوئال باخت تا ایران همچنان امیدوار به کسب سهمیه المپیک باشــد. ایران در گروه بازندهها (در مرحله دوم) جمعه و یکشــنبه بهترتیب با آنگــوال و فیلیپین دیــدار میکند.ًطبق اعالم فدراســیون جهانی، بهترین تیم آسیایی از این مسابقات مستقیما راهی المپیک میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.