لیگ دسته دوم ژاپن باالتر از لیگ ایران قرار گرفت!

Iran Newspaper - - News -

بــا ارزشگذاری ســایت معتبر ترانســفرم­ارکت، لیگ ایران بــا ارزش تقریبی 126 میلیــون یورویــی در رده هشــتم لیگهــای بــاارزش فوتبــال آســیا قــرار گرفــت. ســوپرلیگ چین با قیمتــی برابر بــا 573 میلیون یــورو در صدر این فهرست قرار دارد و جی لیگ ژاپن و لیگ عربستان دوم و سوم اند. جالبتر از همه این اســت که لیگ دسته دوم ژاپن نیز با استقرار در رده پنجم، باالتر از ایران و بسیاری از کشورهای دیگر قاره کهن قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.