رونمایی از لوگوی پر رمز و راز جام جهانی قطر

Iran Newspaper - - News -

ســاعت 20:22 سهشــنبه شــب از لوگــوی جــام جهانــی 2022 قطــر در ایــن کشــور رونمایــی شــد. طرحــی کــه هــزاران نفــر شــاهد انعکاس همزمان تصویر آن روی تعــدادی از نمادینترین ســاختمانه­ای این کشــور از جملــه برج الخلیفــه، آمفی تئاتــر کاتــارا کالچرال ویلج، وزارت کشــور، بازار ســوق واقف و یکی از ســاختمانه­ای میراث جهانی یونســکو بودنــد. همزمان بــا ایــن رونمایــی، تعــدادی از شــهرهای بــزرگ در سراســر جهــان نیــز مشــغول جشن گرفتن برای رونمایی از لوگوی جام جهانی شــدند و تصاویری از ایــن لوگو در مکانهای مشــهور و تابلوهــای تبلیغاتی در فضــای باز در مکانهــای عمومی دنیا قــرار داده شــد. ضمــن اینکــه برخــی از مشــهورتری­ن و بهتریــن فوتبالیســ­تهای جهان و اسطورههای جام جهانی نیز برای حمایت از راهاندازی و به اشتراک گذاشتن این لوگو با میلیونها دنبال کننده خود در شبکههای اجتماعی همراه شدند.

اما لوگوی جام جهانی چه ویژگیهایی دارد؟ بــه گــزارش ورزش ســه، طراحــی ایــن نماد، چشــمانداز رویدادی را نشــان میدهــد کــه تمــام دنیــا را به هــم وصل کــرده و درگیــر میکنــد. برجســتگیه­ای بــاالی لوگــو نمــاد شــال عربــی اســت که در کشــورهای مختلــف علیالخصــو­ص کشورهای عربنشین حوزه خلیج فارس وجــود دارد. نقطههــای بــاالی لوگــو نیــز نقطههای زبــان عربی هســتند. توپی نیز که باالی جام است، شکلی هندسی بوده که در فرهنگ عربی وجود دارد. دایره سه بعدی آن هم نماد کروی بودن کره زمین است و هم توپ فوتبال را نشان میدهد. منحنیهــای خمیــده لوگــو نمایانگــر عایقهای تپههای بیابانی است. جزئیات گلدوزی پیچیــده که غالباً در دنیای عرب تزئیــن شــال اســت. شــکل کلــی الگــوی مســابقات را به چند نوع میتوان تحلیل کــرد؛ 8 همــان 8 ورزشــگاه خارقالعاده در قطر اســت که بازیهــای جام جهانی در آنها برگزار خواهد شــد. نوشته قطر به زبان انگلیســی در پایین لوگو الهام گرفته شده از هنر خط عربی است و حرف Q به مانند رسم الخط عربینوشته شده است.

شــکل اصلی این لوگو الهــام گرفته از شــال پشمی ســنتی اســت که در ماههای زمســتان در سرتاســر جهــان و بویــژه در مناطــق عربــی و خلیــج فارس پوشــیده میشــود؛ عــالوه بــر ایــن، ایــده اســتفاده از طراحــی شــال ماننــد بــرای القــای این موضــوع اســت کــه جــام جهانــی بــرای نخســتین بــار در فصلــی غیر از تابســتان برگــزار میشــود؛ گرمــای هــوا در ایــن منطقــه موجب شــد تــا فیفا بــرای اولین بــار با برگــزاری ایــن تورنمنت بــزرگ در ماههــای نوامبــر و دســامبر (آبــان و آذر) موافقــت کند. فونت خطی کــه به همراه این لوگو آمده نیز تلفیقی از خوشنویســی ســنتی عربــی در قالبــی جدیــد و مــدرن بــوده و نمایانگــر پیوند ســنت و مدرنیته اســت. رنگ انتخاب شده در این لوگو نیز نشاندهنده رنگ پرچم کشور قطر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.