انتخابات هیأت فوتبال تهران مشروعیت نداشت

Iran Newspaper - - News -

با وجود تأکید دبیر هیأت فوتبال استان تهران بر برگزاری مجمع انتخاباتی این هیأت، تا دیشــب هنوز مشــخص نبــود که این مجمــع امروز برگزار میشــود یا خیر. ســاعتی پــس از مخالفــت رضا گلمحمــدی، مدیــرکل اداره ورزش اســتان تهران بــا برگزاری انتخابات جدید این هیأت و اعالم لغو این رویداد، عباس تیموری دبیر هیأت تهران در مصاحبهای تلویزیونی گفت: «همه چیز طبق روال و برنامه قبلی به پیش میرود و انتخابــات نیــز روز پنجشــنبه با حضور مهــدی تاج و همچنیــن گلمحمدی صورت خواهــد گرفــت.» بــا این حــال گلمحمدی معتقــد اســت از مدتها پیــش باید یک سرپرســت برای هیأت تعیین میشد تا شائبه مهندسی شدن انتخابات هیأت توسط حبیباهلل شــیرازی که درهر دو دوره اخیر به ریاســت هیأت انتخاب شــده و اینک نیز سکاندار هیأت اســت، به وجود نیاید. گلمحمدی میگوید: «انتخابات هیأت فوتبال تهران مشــروعیت ندارد؛ اعضا مهندسی شدهاند و نهادهای نظارتی گفتند انتخابات لغو شود. پس این انتخابات فردا (امروز) برگزار نمیشود.» همچنین محمد شروین اســبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراســیون­های ورزشی عصر چهارشنبه گفت: «وزارت ورزش تا زمان برطرف شدن ابهامات موجود در هیأت فوتبال استان تهران و رفع این کالف سردرگم، اجازه برگزاری مجمع را نمیدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.