پانت ‌هآ‌سیروس:‌از‌بدلکار‌ استفاده‌نکردم‌

Iran Newspaper - - News -

امام على عليه السالم : شكرگزارى فراوان و صله رحم، نعمت ها را زياد مى كنند و بر ُ مهلتزندگى مى افزايند.

تصنيف غررالحکم و دررالکلم 406ص ، 9304ح

‪88769075 88761254 88761720‬ 3000451213 روابط عمومی / تهران خیابان خرمشهر،شماره208 ‪88748800 / 15875-5388‬ سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی - شرکت چاپ جامجم - همشهری ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.