زبان‌اشاره‌غیرقابل‌فهم

Iran Newspaper - - News -

حرفهایمدير­عاملشبكهمل­ىناشنوايان­ايران درباره زبان اشــارهای كه در صداوســیما استفاده مىشــود باعــث تعجب كاربــران شــد و واكنش زيادی همراه داشــت. احســان شــاهوردی گفته اســت: «صداوســیما 17 ســال از زبــان اشــارهای اســتفاده مىكند كــه ناشــنوايا­ن متوجه آن نمىشوند.مسئوالنصدا­وسیماراقان­عكرديمدركن­گرهملىناشن­وايان نظر خود آنان را جويا شوند اما بهزيستى مانع شد.» اين مســأله باعث شــد كاربران به اين بهانه به فاصله صداوســیما با خواســتهها­ی مردم هم بپردازند: فاطمــه: «من چقد دقت مىكردم ببینم مىتونم دو ســه تا از حركات زبان اشــاره رو ياد بگیرم! نگو خود ناشنوايان عزيز هم متوجه نمىشدن اون خانومه چى میگه»، محمد مختاری: «مشكل اينجاست كه هر استانى از يک زبان برای ناشنوايان اســتفاده كرده. برخــى از عالئم فــرق داره و داخل هر محیط كوچكى هم ممكنه عالئم خاص خودش رو داشــته باشــه. چندين ســال هم آمــوزش زبان ناشــنوايا­ن ممنوع شــده بــود اما االن يک زبان رســمى وجود داره كه همه اســتانها بايد اون رو آموزش بدند (كه نمیدند)»، شــكیبا: «اين همه سال؟! يعنى تو اين همه ســال (از دوران دبستانم يادمه بودن) مديرعامل شبكه ملى ناشنوايان به اين موضوع شكايت نكــرده؟!»، مهــدی بیک: «يعنى71ســا­ل اون خانومه گوشــه صفحه تلويزيون دســت و بالش رو تكون مىداده بدون اينكه معنايى داشته باشه؟تازهبرایاي­نبخشطىاين7­1سالبیشاز0­08میلیاردت­ومان هزينه شــده؛يعنى چى؟»، حمزه داريوش: «ولى مــن االن دلم برای اون خانم مترجم كوچولويى مىســوزه كه 17 سال گوشه تصوير باال و پايینپريده­وحاالفهمید­هناشنوايان­متوجهنمىشد­ند.»، شینبودم: «ناشنوايان عزيز چیزی رو از دست ندادن خیالشون تخت»، هاويشت: «يعنى 17 ســال صدای ناشنوايان شنیده نشده. تا اين حد بین شبكه ملى و ملت فاصله هســت»، شــب: «تمام كســانى كــه كار مربوط به ناشــنوايا­ن رو انجام مىدن، عضو كانون ناشــنوايا­ن هستند و از طرف اونها معرفى مىشوند. حاال اگر اشكالى وجود داره از خودشونه، به كى انتقاد كردن االن؟ زبان اشاره مورد استفاده در كانون ناشنوايان آموزش دادهمیشه.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.