استراتژی دوستونه: مقاومت سازنده و تعامل گسترده

Iran Newspaper - - صفحه اول - دول ‌تنامه

رئیسجمهوری چهارشــنبه گذشــته پس از دیدار با سران سه قوه با اعالم اجرای گام سوم ایران از دیروز جمعه، مهلت ۰۶ روزه دیگــری را برای اروپا تعیین کرد با این پیام که «هر زمان بــه تعهدات خود در برجام بازگردند ما هم به تعهدات خود برمیگردیم.» اســتراتژی دولت در کاهش تعهدات برجامی این اســت: «مقاومت سازنده و تعامل گسترده» و به تعبیری دیپلماســی مقاومــت و مقاومــت دیپلماتیــ­ک. هــدف از این استراتژی افزایش تعامالت جهانی و ماندن در این تعامالت است نه عبور از برجام. این استراتژی دولت دوازدهم نمودی از یــک دیــدگاه در تعامالت جهانی و مواجهه با نقض برجــام از جانب دولتهای ســرکش جهــان اســت. دیــدگاه مقابل بــه طــور نانوشــته و ناگفته به نوعی ســخن میگویــد کــه گویی تعامل با دنیا نوعی وادادگی اســت و تحریم سرنوشــت محتوم ماســت و بایــد به رفع اثــر تحریم بپردازیم. اما دولت اصــل را نه در رفع اثر تحریم بهعنــوان واقعیــت تحمیلی سرنوشــت ایران، کــه در رد اصل تحریــم میبیند. در دیدگاه مقابل گویی خرمشــهر اشغال شــده و رفع آثار اشغال خرمشهر باید مالک باشــد درحالی که مطابق دیدگاه دولت اصل رفع اشــغال خرمشــهر است. دیدگاه دولــت منطبق بر خنثیســازی اســتراتژی امریکا اســت که بــا ســوق دادن ایران به ســمت انزوا درصدد فروپاشــی جامعــه و کوچک کردن وطن ماســت. تالش رژیم اسرائیل و برخی دیگر همواره بر این اساس بوده که ایران در اندازههای کنونیاش قابل تعامل و تحمل نیســت و ایران منزوی براحتی قابل کوچک شــدن اســت. در مواجهــه با این اســتراتژی نــگاه جامع نگــر و عمیق حکم میکند کــه هدف اصلی حــذف تحریمهــا و خنثیســازی تالش امریــکا برای انــزوای ایران باشــد. امریکا 5 هدف را با فشــار حداکثری دنبال میکند: ۱- تســلیم ایران و مذاکره از ســر تسلیم و ناتوانــی. ۲- ائتــالف منطقهای با هدف انزوای ایران. -3 فروپاشــی اقتصاد ایران با صفر شــدن صادرات نفت.4-ایجاد اعتراض مصنوعی در میان مردم و شــوراندن آنها علیه نظام، -5 خروج شــتابزده ایران از برجام و زمینهســاز­ی برای سوق دادن ایران به ســمت فصل هفتم منشور ملل متحد. نگرانی این است که اهداف امریکا و تحریمها تحت عناوین وسوســهآمی­ز و با ظاهری انقالبی توجیه شــوند و برخی از جریانها سعی کنند به طور غلط انزواطلبی را فرصت بدانند. به نظر آنها میتوان راه تعامل با جهان را بست؛ گرچه با بسته شدن راه تعامل با جهان زندگی با وجود مشــقات در جریــان خواهــد بود اما آنچه خواســت مــردم در کنــار مقاومت و غلبه کردن بر آثار تحریم اســت عقب راندن اصل تحریم و خروج از انزوای ایران اســت کــه در مقابــل آن انزوای ترامپ قرار دارد. رئیسجمهوری هــم اخیراً گفته «اگر بنا باشد با فشار به مردم، کشور را اداره کنیم که هرکسی بلد است کشور را اداره کند.»

«اف.دی.دی» اتــاق فکــر صهیونیســت­ی اســت کــه بــا عبــور از برجــام و طراحی تحریمهای ظالمانه اکنون تالش دارد تا تحریمها را نهادینه کند. البی اسرائیلی ضد برجام در امریکا اکنون میگوید باید تحریمها را چنان طراحی و نهادینه کرد که هیچ رئیــس جمهــوری دیگری در امریکا نتوانــد حتی اگر بخواهــد آن را لغو کند. عدهای نباید در داخل کشــور تفکری را دنبال کنند که وضعیت فعلی تحریمها را به شــکل یک وضعیت آرمانی درآورده و از شرایط استثنایی کنونی یک قاعده دائمی بسازند.

نباید وارد این بازی دو سر باخت شد. ایران با اتخاذ خویشتنداری راهبردی و عدم خروج از برجام نشــان داد که دســت البی جنگ افروز صهیونیستی را خوانده است. ترامپ فکر میکرد به محض خروج از برجام ایران نیز با شدت بیشتری همان مسیر را در پیش خواهد گرفت و به این ترتیب راه برای بازگشــت آن قطعنامههای شــوم و ضد ایرانی هموار خواهد شــد. آنچه استراتژی اعتالی ایران امروز است نه مذاکره تســلیم وار و نه تقویت استراتژی انزوای ایران در داخل، بلکه کاستن فشار از زندگی مردم، پیشــگیری از فروپاشــی اقتصاد ایران و در نهایت منزوی کردن سیاستهای ترامپ و وادار کردن امریکا به عقب نشــینی اســت. همانند شکســتن حصر آبادان، شکســتن حصر سیاســی و اقتصــادی ایران اســتراتژی امــروز ماســت. رهبر معظم انقالب نیز روشــنگریه­ایی در این زمینه دارند. بســامد معنــا دار واژگان «جهان» و «جهانی» در بیانیه گام دوم انقالب نشان میدهد که کسب چنان جایگاهی شامخ جز در پرتو آن چیزی که رهبری «تعامل گســتردهتر با جهان» نامیدند ممکن نخواهد شد.

علی ربیعی سخنگوی دولت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.