گام بلند هستهای

Iran Newspaper - - صفحه اول - یادداشت

پس از هفتهها انتظار گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی در پی اختالل در ایفای تعهدات توســط امریکا و اروپا اعالم شد. تحقیــق و توســعه در حوزه هســتهای فراتــر از چارچــوب برجام گزینهای اســت کــه هیأت عالی نظارت بر برجام پیشــنهاد کرد و توســط رئیس جمهوری اعالم شــد. تحقیق و توســعه در فرآیند هســتهای بخــش مهمی اســت کــه همه بخشهــای دیگــر این زنجیــره را متأثر کرده و ارتقا میدهد. دسترســی به نســل جدید تکنولــوژی در ســانتریفی­وژها و ارتقای چرخه ســوخت هســتهای با درصد و ســرعت تعیین شــده از جمله مســائلی هستند که در نتیجه جدیت و تالش در حوزه تحقیق و توسعه به دست میآید.

دو گام اول ایــران بــا دو بازه دوماهه زمان کافی را در اختیار اتحادیه اروپا و به تعبیری جامعه جهانی قرار داد تا ضمن تأمین منافع ایران در برجام از خیرهسری و قانونگذاری امریکاییهـ­ـا در نقــض قطعنامه ۱3۲۲ و نیــز قوانین بینالمللی جلوگیری و بــا ارادهای ســازنده از گســترش تنش و فضای ســرد برجامی پیشــگیری کننــد. اما ســکوت و نظاره اروپاییها و بســنده کردن به حمایت سیاســی از برجام بدون اینکه در عمل گامی مؤثر بردارند به نوعی فضا را برای باجگیری و یاغیگری امریکاییها بیشتر فراهم کرد. امریکا با نقض قطعنامه ۱3۲۲ در حالی پرچمدار مخالفت با هستهای شدن ایران است که خود با داشتن ۸9 رآکتور هستهای رتبه اول را در جدول کشورها دارد. در حالی که ایران با داشتن یک رآکتور هستهای در پی مذاکرات 4۲ ماهه موفق شد توافقنامه برجام را به عنوان نقطه عطفی در فعالیتهای هستهای خود به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برساند. اگر چه گام ســوم ایران در حوزه تحقیق و توســعه تعیین شده اســت اما این اقدام میتواند به دســتاورده­ای بزرگی در غنیســازی اورانیوم و چرخه سوخت هستهای منجر شود. به گونــهای که ضمــن افزایش ظرفیت فنی فعالیتهای هســتهای بازگشــت به وضعیت قبل از برجام را برای ایران با سرعت و توانمندی بیشتری فراهم کند. اگر اروپاییها بویژه ســه کشــور حاضر در برجام به جد نگران امنیت خود یا جهان در وضعیت خروج ایران از برجــام هســتند و منافعی را در برجــام برای اقتصاد و امنیت و سیاســت خود متصور هستند انتظار این است که حفظ برجام با تأمین منافع همهجانبه ایران در اولویت اول آنها قرار بگیرد. امری که تحت تأثیر مثلث امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی بدخواهان منطقهای به خرید زمان برای اروپا تبدیل شده است و این وضعیت به هیچ وجه مقبول ایران و هیچ ناظر منصفی نیز نخواهد بود. امریکاییها برای متالشی کردن و بی خاصیت کــردن برجــام از هیچ کوششــی دریغ نکردند و حتــی تحریم دکتر ظریــف و تالش برای توقیف نفتکش ایران در شــرایطی رقم خورد که با هیچ واکنش مؤثری از ســوی اتحادیه اروپا مواجه نشــد. ابراز نگرانی دولتهای انگلیس، آلمان و فرانســه از گام سوم ایران در شرایطیکهنت­واندصحنهفع­لیراتغییرد­هدهیچتأثیر­ی در عوامل وخیم شدن اوضاع نخواهد داشت.

علیرضا رحیمی نماینده مجلس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.