میشاییل بوک؛ سومین رئیس آلمانی «اینستکس»

Iran Newspaper - - صفحه اول -

گــروه سیاســی/ میشــاییل بــوک، دیپلمــات پیشــین آلمــان ســومین رئیس«اینســتکس» وجایگزیــن برنــد اربل بــرای همکاری بــا ایران شــد.ایران و کشــورهای اروپایــی بهدنبال خــروج امریــکا از برجام با هدف حراست از تبادالت اقتصادی بینالمللی با ایران سازوکاری مالی موســوم بــه «اینســتکس» طراحــی کردند که بر اساس آن دریافت پول حاصل از خرید وفروش متعارف ایران از جمله نفت از طریق این کانال مالی تســهیل شــود. این در حالی اســت که مقامهــای امریکایی پیشتــر در واکنش بــه راهانــداز­ی این کانال مالی بــه اروپاییها در خصوص هشــدار برای تجارت بــا ایــران خبــر داده و گفته بودند هــر گونه تجارت بــا ایران در قالب ســاز و کار اینستکس باید در چارچوب تحریمهای واشنگتن باشد.

نخستین رئیس «اینستکس» که سه کشور اروپایی، یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان ســهامدارا­ن آن هســتند، پرفیشــر، بانکدار برجســته آلمانــی و رئیس پیشــین کامرتس بانک بود که جای خود را به برند اربل، ســفیر پیشــین آلمان در ایــران داد. امــا برند اربل پیش از آغاز مســئولیتش بنا بر آنچه روزنامه بیلد آلمــان گزارش داد، بهدلیل انتقاد از رژیم اســرائیل و دفاع از برنامه موشــکی ایران تحت فشــار قرار گرفت تا از ســمت خود بهعنوان ریاســت «اینستکس» کنارهگیــر­ی کند. میشــاییل بوک، ســومین رئیس جدید «اینســتکس» پیشتر ســفیر آلمان در کلمبیا و از مدیران ارشــد ســفارتخان­ه آلمان در مصر و ســوئد بوده اســت. ایــن دیپلمات ۶۶ ســاله از ســال 3۸9۱ وارد وزارت خارجه آلمان شــده اســت و حاال قرار اســت مدیریت مبادالت اقتصادی ایران و اروپا را ذیل این کانال مالی عهده دار شــود. اگرچه ســاز و کار اینستکس هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است اما طبق گفته فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنوز در حال انجام تراکنشهای مقدماتی خود است.

در همین حال زمینهای برای تفاهم میان ایران و فرانســه مهیا شــده است تــا بر اســاس آن ایــران بتوانــد از طریق این کانــال مالی نفت خود را بفروشــد و پــول حاصــل از آن را دریافــت کنــد. باید دید که بــا انتخاب میشــاییل بوک، آیــا زمینــه برای عملیاتی شــدن توافــق اولیه تهــران و پاریس از طریــق اعتبار بخشــیدن به «اینستکس» که منوط به معاف شدن شماری از مشتریان نفتی ایران از تحریمهای امریکایی است، فراهم میشود یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.