دبیرکلعلیه­تحریم

گزارشسازما­نمللتأییدک­ردکهتحریمه­امردمایران­راهدفگرفته­است

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی/ رئیس جمهوری امریکا در حالــی بارها مدعی حمایت از مردم ایران شــده که حــاال گــزارش دبیــر کل ســازمان ملــل هــم بــر تناقضگوییه­ــای وی مهر تأیید زده اســت. بر اساس گزارش آنتونیو گوتــرش، تحریمهای اعمالی کاخ ســفید علیــه ایران آثــار منفی بــر زندگــی مردم، خدمــات بشردوســتا­نه و بخصــوص تهیه دارو در ایران داشته است. آنتونیو گوترش در گزارشــی که به موجب قطعنامه ســال گذشــته مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده، برای نخستین بار به مسأله آثار تحریمها بر مردم ایران اشاره کرده است. بــه گزارش ایرنا، وی در ایــن گزارش آورده است:اثراتتحریم­هایگستردها­قتصادی بر وضعیت حقوق بشر اعم از بهرهمندی از حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی باید مــورد ارزیابی قرار گیرد چرا که امریکا از پنجــم نوامبر 20۱8 تحریمهایی را علیه 00۷ شخص حقیقی، نهادها، هواپیمایی و کشــتیرانی اعمال کرده است. در گزارش دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد به نقــل از مقامــات امریــکا آمده اســت: تحریمها از دسترســی دولت جمهوری اسامی ایران به بیــش از 0۱ میلیــارد دالر درآمد نفتی از ماه مه ســال 20۱8 تاکنون ممانعت کرده اســت کــه بویــژه در وضعیــت پناهندگان به میزبانی جمهوری اســامی ایران تأثیر گذاشته است که در گزارش کمیسر حقوق بشــر هم آمــده اســت. دبیــرکل ســازمان ملل متحد با اشــاره به نرخ تــورم در ایران که صندوق بینالمللی پــول تخمین زده اســت، افــزود: تحریمهــا علیــه جمهوری اســامی ایــران میتوانــد به نرخ تــورم 50 درصــدی منجــر شــود که باالترین ســطح از ســال ۱980 اســت. گوتــرش ادامــه داد: پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی ایــن کشــور در ســال 20۱9 بــه 6 درصــد برســد. محدودیتهای بانکهای ایران و افزایش اقدامات هشــدارآمی­ز شرکتها و بانکهای خارجی نشان میدهد که اثرات ملموســی بــر اقتصاد مــردم ایــران ظاهر شده است.

وی اضافه کرد: چندین مؤسســه مالی کــه در ســال 20۱6 پــس از شــروع بــه کار برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجام)، فعالیــت خــود را بــا جمهــوری اســامی ایــران از ســر گرفتــه بودنــد، یــا تجــارت با جمهوری اسامی ایران را به حالت تعلیق درآوردهانـ­ـد یــا داد و ســتدهای مربــوط به تجارت بشردوستانه را محدود کردهاند.

گوتــرش در ادامــه ایــن گــزارش آورده اســت: از نوامبــر 8۱02، دولــت امریــکا معافیتهــا­ی موجــود، اختیــارات و سیاســتهای مجوزهــای مربوط بــه داد و ســتد بشردوســتا­نه و ایمنی پــرواز را حفظ کرده اســت. امــا در عمل به نظر میرســد که داد و ســتدهای مربوط به بشردوســتا­نه بــا دشــواری مواجــه اســت. رونــد پیچیــده نظارتــی، دسترســی محــدود بــه خدمات بانکــی تحریم نشــده و کمبــود ارز خارجی در جمهــوری اســامی ایــران، پرداخت به شــرکتهای خارجــی را محــدود ســاخته اســت. دبیرکل ســازمان ملــل با اشــاره به ســازوکار اروپاییهــ­ا برای تســهیل تجارت بــا ایــران بخصــوص در حــوزه تجهیــزات پزشــکی و دارو موسوم به اینستکس آورده است: نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کردهانــد کــه تحریمهــا و محدودیتهای بانکی ممکن اســت به طــور غیرقانونی بر تولید، دسترسی و توزیع داروها، تجهیزات و لوازم پزشکی تأثیر بگذارد. وی تأکید کرد: افزایش چشــمگیر قیمت داروها و کاهش ســهام موجــود، همــراه بــا افزایــش خطر فساد و موانع توســعه صنعت داروسازی، همچنان بر بخش بهداشت و درمان تأثیر خواهد گذاشــت که این امر میتواند منجر بــه افزایش مــرگ و میر قابل پیشــگیری و تأثیرمنفیب­ربهرهمندشد­نازحقسامت شود. دبیرکل ســازمان ملل متحد با اشاره بــه اظهارات مقامــات ایران کــه 96 درصد داروهــا در ایران تولید میشــود اما به مواد اولیه وارداتی متکی اســت، گفت: داروهای خارجی بویژه داروهای تخصصی مورد نیاز بــرای درمــان بیماریهــا­ی صعبالعاج همچــون ســرطان، بیماریهــا­ی قلبــی، تاالســمی و اماس یــا بیماریهــا­ی نــادر از اوایل سال 20۱8 کمیاب شدهاند.

گوتــرش اضافــه کرد: بنا بــه گزارشها، تعــداد زیــادی از شــرکتهای بــزرگ بینالمللی،ارسالموادغ­ذاییبهجمهو­ری اسامی ایران را متوقف کردهاند از زمانی که نمیتوانندم­عاماتجدیدص­ادراتگندم، ذرت، شکر خام یا سایر کاالها را منعقد کنند برای اینکه بانکهــای غربی قادر به انجام پردازشمربو­طهنیستند.گوترشهمچنی­ن به آثار ناشی از سیل و از دست رفتن بخش قابــل توجهــی از محصــوالت کشــاورزی، افــزوده اســت: این نگرانــی وجــود دارد که تحریمها و محدودیتهــ­ای بانکی مانع از عملکرد ســازمان ملل و ســایر ســازمانها بــرای حمایــت از مــردم در جمهــوری اســامی ایــران بویــژه در زمینــه اقدامــات اخیر برای امدادرســا­نی به سیلزدگان شود. دبیرکل ســازمان ملل متحــد تأکید کرد: به نظــر میرســد تحریمهــا بــر ایــن اقدامات امدادرســا­نی تأثیر گذاشته است به گونهای که تأخیرهای ایجاد شــده برای آژانسهای ســازمان ملل متحــد، به دلیــل تأخیرهای دریافــت مجوز از دولت امریکا برای نیاز به واردات اقــام ضروری همچون غــذا و دارو بوده است.

گوترش اضافه کرد: اثر ترکیبی نوســان در نــرخ ارز خارجــی، تورم زیــاد و تأخیر در فرآیندهایخ­ریدبینالمل­لی،چالشهایی را برای توانایی سازمان ملل در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جمعیت ایجاد کرده است. ظرفیت محدود سازمان ملل متحد بــرای ارائــه خدمــات بموقع و بــا کیفیت، آســیب پذیرتریــن افــراد کشــور همچــون زنــان، کــودکان، خانوادههای کــم درآمد و پناهندگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.