رصد پولهای کثیف در انتخابات

Iran Newspaper - - News - ادامــــه از صفحه اول

او گفتــه کــه «چنانچــه گزارشــات مســتندی از تخلفــات داشــته باشــیم، حتمــاً گــزارش مســتند را جمعبنــدی کــرده و جهــت برخورد به قوه قضائیه ارائه میکنیم.» موضــوع پیونــد پولهــای کثیــف و فرآینــد انتخابــات اول بــار بــا ســخنان خــود رحمانــی فضلی در سال ۳9 خبرســاز شده بود. هر چند او بعداً در جلسه روز 5 اردیبهشت ماه مجلس گفــت منظــورش از وجود چنیــن پیوندی یک هشــدار بــرای آینــده بــود نــه یــک وضعیــت قطعــی، اما در همان جلســه هم گفت که «در نامهای به رئیس مجلس درخواســت برگزاری جلسه غیرعلنی را کرده بودم تا ارقام و اعدادی که در مجلس ارائه میشود مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد.» همین جمله باعث شد تــا خیلیهــا بگویند احتمــاالً رحمانــی فضلی مصداقهایی هم برای سخنان خود داشته اما مالحظاتی باعث چشمپوشــی او از بیان علنی آن شده اســت. رحمانی فضلی البته در ادامه سخنانش سراغ پیوند پولهای کثیف و فرآیند انتخابــات نرفت اما نیمه دوم ســال 79، وقتی کار نــگارش الیحــه جامــع انتخابات بــه پایان رسید معلوم شد که وزارت کشوریها همچنان موضــوع «پولهای کثیــف» را یک خطر جدی میدانند. ■ شفافیت منابع مالی در پیچ قانونگذاری­ها

پیــش از الیحــه دولت اما خود مجلســیها برای شفاف شدن هزینههای انتخاباتی آستین بــاال زده بودنــد. هر چنــد برخی از کارشناســا­ن معتقــد بودنــد که طــرح مجلــس جامعیت و دقت الیحــه دولت را در این بخــش ندارد. اما به هر حال این میتوانســت نشانه خوبی باشد بــر اینکه خود مجلســیها هم قائل به شــفاف شــدن هزینههای انتخاباتی هستند. چیزی که میتوانــد تهدیــد ورود پولهــای کثیــف به این حــوزه را رفــع کنــد. در طــرح مصــوب مجلس مــواردی چون تعیین حداکثر هزینه انتخاباتی هــر نامــزد، تعیین حســاب مشــخص توســط نامزدهــا جهــت صــرف مخــارج تبلیغاتــی، انجام تمام کمکهای نقدی از طریق حساب واحــد و الزام نامزدها و لیســتهای انتخاباتی به ارائه گــزارش مالی به دســتگاهها­ی اجرایی انتخابــات پیشبینــی شــده بــود. بخشهــای زیادی از این طرح اما در پایان اردیبهشــت­ماه توســط شــورای نگهبان مغایر قانون اساسی و یا شــرع اعالم شــد. اما مهم این اســت که رفع این ایــرادات هنــوز در دســتور کار مجلس قرار نگرفتــه و ایــن یعنی آنکه مصوبه مجلســیها بــه انتخابات اســفندماه نخواهد رســید. الیحه دولــت امــا جدیتــر از طرح مجلــس به بحث شــفافیت منابع مالی نامزدها پرداخته است. هــر چند فرآیندًکلی شفافســازی منابع مالی نامزدهــا تقریبــا شــبیه آن چیزی اســت که در طــرح مجلس آمده اما ایــن موضوع در الیحه دولت با جزئیات بیشــتری مطرح شده، عالوه بــر اینکه در ایــن الیحه پیشبینی شــده که هر نامــزد انتخاباتی باید یک نفــر را به عنوان ذی حساب ســتاد انتخاباتیا­ش به ستاد انتخابات معرفــی کند. بــا توجه به اینکه ایــن الیحه هم هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته، رسیدن آن بــه موعد برگــزاری انتخابات مجلس کامالً منتفی است. اینها در حالی است که پیشتر از اینهــا در مجلس دهم یک بــار هم نمایندگان طرح مســتقلی با عنوان «شفافســازی منابع ملی نامزدهــای انتخابات» را ارائه کرده بودند که به توصیه هیأت رئیســه مجلــس این طرح از دســتورکار خــارج شــد. توصیه هیأت رئیســه ناظر به تهیه الیحــه جامع انتخابات در دولت بود. حاال با وضعیتی که ایجاد شــده نه تکلیف بررســی الیحه دولت مشخص است و نه دیگر مجلســیها مصوبــه دیگــری بابــت شــفافیت منابع مالی نامزدها دارند. ■ سؤاالت بی پاسخ افکار عمومی

امــا چیــزی کــه خیلیهــا را بابــت پیونــد خــوردن پولهــای کثیــف بــا انتخابــات مشــکوک میکنــد، بحــث تناســب مخــارج فعلــی تبلیغــات انتخاباتی و حقــوق ماهانه نمایندگان مجلس اســت. مردادماه امســال طیبه سیاوشــی، نماینده تهــران گفته بود که «معموالً نمایندهای که برای ورود به مجلس پولهــای زیادی خرج کرده در مدت 4 ســال

نمایندگی خود از طــرق مختلف تالشهای زیــادی بــرای جبــران هزینــه کردهــای پیش از انتخابــات میکنــد.» حقوق یــک نماینده مجلس به طور متوسط در چهار سال حدود 500 میلیــون تومان میشــود و این در حالی اســت که بســیاری از ارزیابیها، گمانهزنیها و روایتهای خــود نماینــدگا­ن از هزینههای انتخاباتی حتی در شهرهای کوچک حکایت از مخارج میلیاردی برای تبلیغات انتخاباتی دارد. این سؤال که چطور یک نماینده حاضر میشود برای یک کرسی مجلس تا این اندازه بیــش از مجموع حقوق و درآمد 4 ســال آن،

هزینه کند ســؤال قدیمی اســت. اما سؤاالت و ابهامــات جدیدتــری هــم در یکی دو ســال گذشــته مطرح شــده؛ جایی کــه پروندههای فســادهای اقتصــادی یکی از پــس از دیگری بازگشــایی میشــوند و تقریبــاً اکثــر متهمان اصلی ایــن پروندهها هم افرادی هســتند که یا خود سابقه سیاســی دارند و یا اینکه دارای روابط گسترده و نزدیکی با سیاسیون هستند. چیزی که باعث میشــود این پرســش پیش بیایــد کــه آیا امــکان هزینه شــدن بخشــی از مبالغ مندرج در این پروندهها در ســتادهای انتخاباتی وجود ندارد؟ ■ نشانههایاب­هامبرانگیز

در نظــام انتخاباتی کشــور هــم اکنون هیچ سازوکار مشــخصی برای شفافیت منابع مالی نامزدهــا وجود ندارد. به همین دلیل هم هنوز هیــچ بــرآورد مشــخصی از وضعیــت در ایــن زمینــه ارائه نشــده. از روشــنترین نمونههایی کــه امــکان ورود پولهای شــبههدار بــه عرصه انتخابــات را نشــان مــیداد بحــث پرونــده محمدرضا رحیمی بود که بخشی از آن مربوط بــه توزیــع مبالغــی میــان نامزدهــای مجلس هشــتم میشــد. بهمنمــاه ۳9 غالمعلــی حدادعادل درباره همین مبالغ به «ایسکانیوز» گفتــه بــود: «نمایندگان کــه خبر نداشــتند این پــول از کجا آمده، بلکه آنها به عنوان کمک به هزینههای انتخاباتی خود این مبلغ را گرفتهاند و این کاری است که در هر جناحی با نمایندگان موافق صورت میگیرد... اینکه این پول منشــأ آن کجا بــوده را نمایندگان خبری نداشــتهان­د. همین افرادی که نســبت به ایــن 07۱ نماینده مجلــس هشــتم انتقــاد دارنــد، همانهــا بــه نمایندگان طرفدار خودشان در مجلس هشتم حتماً پــول دادهاند و زیاد اصرار کنند آن منابع مالی هــم فاش میشــود.» محمدرضــا باهنر هم مشابه همین حرفها را اسفند ۳9 مطرح کرد و گفت: «این 07۱ نماینده که اسامیشــان هــم هســت، میتــوان قاطعانــه گفــت بــاالی 09،0٨ درصدشان نمیدانستند پول مال جابر ابدالــی اســت» و «اینکــه گفتنــد 07۱ نماینــده پنــج میلیــون تومــان از کســی پــول گرفتهانــد، بــه احتمــال زیــاد 50 میلیــون هــم از دیگــران گرفتهانــد. آن زمان هیچ کدام از صحبتهایی کــه االن دربــاره منابــع کمــک مالــی رحیمــی گفته میشــود، مطــرح نبود.» ایــن توصیفها هــر چنــد در قامــت تبرئــه دریافــت کننــدگان کمکهای مالی محمدرضا رحیمی به برخی از نماینــدگا­ن اســت امــا در واقع اصــل ماجرا، یعنی امکان ورود چنین مبالغی به ســتادهای انتخاباتــ­ی را تأییــد میکنــد. موضوعــی که در سالهای اخیر روز به روز نشانههای بیشتری از جدی بودن آن پیدا شده اما هنوز قانونی برای ساماندهی وضعیتش وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.