کاهش 38 درصدی تجمعات و اعتراضات

Iran Newspaper - - News - بــــرش

وزیــر کشــور از کاهــش ٨۳ درصــدی تجمعــات و اعتراضــات در کشــور علیرغم برنامهریزی­های دشمنان انقالب و افزایش فشارها بر مردم در برخی حوزهها خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، عبدالرضــا رحمانی فضلی در مراسم تکریم و معارفه اســتاندار قزویــن گفــت: دشــمنان مــا االن متوجه هســتند که در حوزه نظامی، فلســفی، اعتقادی و کالمی، فرهنگی و اخالقی با ایران نمیتوانند مقابله کنند بنابراین برای فشــار به داخل کشــور به ســمت انشقاق و نفــاق روی آوردهانــد، آنها بر اســاس تحلیل غلط خود از وقایع دیماه ســال 96 برای ایجــاد اختالفــات داخلــی در ایران تالش میکننــد، وظیفه ما این اســت که با وحدت و انســجام و هماهنگــی برای مقابله با آنهــا تالش کنیم. رحمانی فضلــی در ادامه با اشــاره به مشارکت در فضای انتخابات بیان کرد: دشــمنان، سال گذشته برای اتفاقی عظیم در دهه فجر ریلگذاری کرده و با تهییج و تحریک مردم، حادثه پشت حادثه را رقم میزدند و فضاســازی میکردند ولی مردم با درایت و آگاهی، نیروهای امنیتی و نظامی ما درصحنه حضور یافته و با دسیسههای آنها مقابله کردند.

وی افزود: در این راستا با همدلی مردم و شناخت دشمنان، اعتراضات و تجمعات در پنجماهه اول امســال نســبت به مدت مشــابه ســال قبل حدود ٨۳ درصد کاهش داشته اســت درحالیکه فشارها و نارضایتیها در برخی حوزهها افزایش پیداکرده اما آگاهی، شــعور، همدلی و همراهی مردم ســبب شــده که بتوانیم فضای آرامی داشته باشیم. وزیر کشور عنوان کرد: دشمنان انقالب اسالمی بهزعم خود میخواهند فضای انتخابات را زمینهســاز و بسترســاز اختالفات جامعه کرده و از این شرایط بهرهبرداری کنند، ما اطالعات پنهان و آشــکاری داریم باید انتخابات این دوره مجلس را به مانور قدرت تبدیل و در فضایی آرام و قانونی و با مشارکت باال برگزار کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.