درخواست تجدیدنظر در احکام زندانیان سیاسی

Iran Newspaper - - News -

شــنیدیم کــه، عــزتاهلل ضرغامــی، رئیس پیشــین صدا و ســیما در حســاب توئیتری خود نوشــت: «حاال که مرزهای ممنوعه مرتباً توســط خودیها! جابه جا میشــود، خوب اســت که در احکام برخی زندانیان سیاســی هم که خیلی کمتر از اینها حرف زده یا نوشــتهاند، نیز تجدید نظر شود. عدالت یعنی این! بویژه اگر اظهار پشیمانی هم کرده باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.