درخواست سفیر امریکا برای تحریم شهردار تهران

Iran Newspaper - - News -

دســت آخــر اینکــه، رئیس مرکــز ارتباطــات شــهرداری تهــران از درخواســت ســفیر امریــکا در آلمــان بــرای تحریــم پیــروز حناچــی - شهردار تهران - خبر داد. غالمحسین محمدی در حساب توئیتری خود نوشــت ســفیر امریکا در آلمان در آستانه ورود حناچی به برلین خواستار تحریم وی شــد. وی نوشت: «همان طور که پیشبینی شده بود، امریکا از ســفر مؤثر شــهردار تهــران به اروپا با وجــود تحریمها و فشــار حداکثــری بر دولــت و ملت ایــران عصبانی اســت و دیدارها و گفتوگوها حاکی از اراده اروپا برای کار جدی با شهر تهران است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.