پاداش برای «عدالت» یا «خیانت و جاسوسی»

امریکا برای اخالل در کار سپاه پاسداران جایزه اعالم کرد

Iran Newspaper - - News - دیپلماسی

گــروه سیاســی/ «پــاداش بــرای جاسوســی» جدیدتریــن ابتکار امریکا علیه ایران است. کاخ سفید که حاال دیگر به نظر میرســد ولع تحریــم را از حد گذرانده، بعد از اعمــال جدیدترین تحریمهای خود علیه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، در اقدامــی جدید اعالم کرده که برای دریافت هر نوع اطالعات درباره فعالیتهای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی پاداش میدهد.

برایــان هــوک، نماینــده ویــژه امریــکا در امور ایران در کنفرانسی خبری با نشان دادن عجز واشنگتن در مســدود کردن اموال سپاه پاســداران اعالم کــرد: «ایاالت متحــده برای هرگونــه اطالعاتــی کــه موجــب اختــالل در چرخه مالی سپاه پاسداران شود، تا سقف ۵۱ میلیــون دالر پاداش در نظر خواهد گرفت.» وی افــزود: ایــن اولیــن بــار اســت کــه امریکا پــاداش بــرای مختــل کــردن فعالیتهــا­ی مالی یک نهــاد دولتی اختصــاص میدهد. ســپاه پاســداران کار تجهیز، تعلیــم و تأمین مالــی نیروهــای نیابتــی خــود در خاورمیانه را برعهــده دارد. مــا از هــر ابــزار سیاســی و اقتصــادی برای ممانعــت از انجــام این کار اســتفاده میکنیــم. وزیر امــور خارجه امریکا هم در توئیتی ادعا کرد که پاداش 5۱ میلیون دالری امریکا علیه سپاه پاسداران جمهوری اســالمی ایــران به دلیل دســت داشــتن این نهــاد در آنچــه «فعالیتهــا­ی تروریســتی» خوانده شــد، تعیین شــده اســت. به گزارش ایســنا، در همین راســتا، جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا نیز در توئیتی نوشت: «به اطالع تمامی بانکداران، تجار، ناخدا و خدمه کشتیها میرسانم که توسعه طرح «پاداش بــرای عدالــت» تنهــا ابــزار دیگــری بــرای متوقف ساختن فروش نفت سپاه پاسداران جمهوری اسالمی و نیروهای قدس است که تنها از آن برای تأمین مالی تروریسم جهانی استفادهمیک­نند.»

دفترکنترلد­اراییهایوز­ارتخزانهدا­ری امریــکا (اوفــک) روز چهارشــنبه بــا صــدور بیانیهای اعالم کرد که چندین فرد، شرکت و کشتی تحت کنترل سپاه پاسداران جمهوری اســالمی ایــران را بــه اتهــام ارســال نفــت به ســوریه به ارزش دهها میلیون دالر در لیست تحریمهــای خــود قــرار داده اســت. وزارت خزانــهدار­ی امریــکا همچنین روز سهشــنبه در راســتای اعمــال فشــار حداکثــری علیــه ایــران در بیانیــهای ســازمان فضایــی، مرکــز تحقیقات فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران را در لیست تحریمها قرار داد. شورای امنیت ملــی امریــکا در همین ارتباط روز پنجشــنبه در راســتای سیاســتهای ایرانهراسـ­ـانه واشــنگتن با طرح ادعایی در توئیتی نوشت: ایران برنامه موشــکهای بالســتیک دوربرد خود را در قالــب برنامه هوا فضایش جا زده است.تمامیکشوره­ابایدباتوس­عهنامشروع موشــکهای بالســتیک بــا توانایــی حمــل کالهکهایهس­تهایایرانک­هامنیتجهان­ی را در خطر قرار میدهند، مخالف کنند. ■ اوفک رئیس زندان بزرگ

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، سخنان «برایان هوک» و تروریسم اقتصادی تــازه امریــکا را کــه در راســتای فشــار بیشــتر بــر مــردم ایران اعمال شــده اســت بشــدت محکــوم کــرد. ســیدعباس موســوی گفــت: تشــدید اظهار نظرهای خصمانه و اقدامات ناامیدانه و مضحکتر از همه تعیین جایزه بــرای خیانــت و جاسوســی، اعمالــی از روی یــأس و اســتیصال بــرای اثرگــذاری بر ملت ایــران اســت که چــون همیشــه ره بــه جایی نخواهــد بــرد و برگهایــی ســیاه بــر کارنامه پرننــگ و نیرنگ آنان در برخــورد با ایرانیان خواهد افزود که قطعاً روزی باید پاســخگوی اقدامــات خــود باشــند. وزیــر امــور خارجــه کشــورمان نیــز در حســاب توئیتری خــود در توصیــهای کنایهآمیــ­ز بــه اروپاییهــ­ا نوشــته است: اوفک چیزی فراتر از یک رئیس زندان نیســت. محمدجواد ظریف با اشاره به دفتر کنترل داراییهــا­ی وزارت خزانهداری امریکا (اوفک) نوشــت: «اوفک چیــزی فراتر از یک رئیــس زندان نیســت. اگــر درخواســت عفو (مجــوز) کنی، به جرم گســتاخی به انفرادی انداخته خواهی شــد و بار بعد ممکن اســت که سرنوشت شــما چوبه دار باشد. تنها راه از بین بردن تروریســم اقتصــادی (تحریمها) ایاالتمتحد­هایناستکهس­رانجامتصمی­م بگیری که خودت را از طناب دار رها کنی.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.