قیمت‌گوشت‌مرغ‌متعادل‌شد

Iran Newspaper - - News -

عضو هیأت مدیره کانون سراســری مرغداران گوشــتی با تأکید بر اینکه مرغ مورد نیاز ایام محرم تأمین شــده اســت، گفت: قیمت گوشــت مرغ بهدلیل افزایش عرضه متعادل شــده اســت. برومند چهارآیین در گفتوگو با ایرنا، افــزود: در مرداد ماه قیمت متوســط هر کیلوگرم مرغ زنــده در مرغداریها ۰۱ هــزار و ۰۰3 تومان و گوشــت مرغ ۴۱ هــزار و ۰۰۵ تومان بود اما دیروز نرخ هــر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداریها به ۹ هزار و ۰۰۵ تومان و گوشــت مرغ به 3۱ هزار تا 3۱ هزار و ۰۰۵ تومان رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.