احیای‌۰۷۴‌بنگاه‌اقتصادی‌مشک ‌لدار

Iran Newspaper - - News -

براســاس جدیدتریــن اطالعــات از وضعیت بنگاههای کشــور، بــا احیای ۴7۴ بنگاه مشکل دار از تعدیل ۱۰۱ هزار و 323 نیروی کار جلوگیری شد. بهگزارش مهــر، آخریــن وضعیــت فعالیــت بنگاههــای فعــال در بخشهــای عمــده اقتصادی نشان میدهد، در حال حاضر هزار و 262 بنگاه مشکل دار در کشور وجود دارد که ۱۴۱ هزار نیروی کار در این کارگاهها مشغول بهکار هستند. بیش از ۰۹۱۱ بنگاه نیز بهدلیل مشــکالت اقتصادی با حقوق معوق ۰3۱ هزار کارگر خود مواجه هســتند. همچنین 78۱ بنگاه با ۴ هزار نفر نیروی کار در وضعیت بحرانــی قرار دارنــد. اما در کنار بنگاههای مشــکل دار، بحرانی و دارای حقوق معــوق، در ســالجاری با حمایت از ۴7۴ بنگاه مشــکل دار، ایــن بنگاهها احیا شدند تا از بیکاری ۱۰۱ هزار و 323 نیروی کار جلوگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.