گام‌بلند‌هست ‌های

Iran Newspaper - - News -

بنا به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قاره اروپا به تنهایی از 48۱ رآکتور هســتهای فعال بهرهمند است و فرانسه با آمار ۱7 درصدی در تولید برق از رآکتورهای هســتهای مقام اول را دارد. ایــن در شــرایطی اســت کــه جمهوری اســالمی با داشــتن یک رآکتور هســتهای بارهــا صلحآمیز بودن فعالیتهای خــود را اعالم داشــته و 4۱ گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی صلح آمیز بودن همه فعالیتهای ایران را تأیید کرده اســت. طبیعی است که فشار بیشــتر بر جمهوری اسالمی از طرف امریکا یا اروپا اعم از وضع و تشــدید تحریمها یا بی عملی اروپا نســبت به انجام تعهدات خــود انگیزه ایران را برای توســعه فعالیتهای تحقیقاتی در حوزه هســتهای که ممکن است به ارتقای فناوری هستهای و نیز فراهم کردن گزینهای مهمتر برای تصمیمگیری مقامات مسئول در ایران در شرایط خاص تقویت میکند.

اکنــون اروپــا و شــرکای آنهــا در برجــام ۰6 روز مهلــت دارنــد تــا عادیســازی اجــرای تعهــدات خــود در برجــام و فراهــم کردن زمینــه بهرهمنــدی اقتصادی ایــران از منافع تعهد شــده در برجــام را فراهم نمایند. گام ســوم و حرکت بدون محدودیــت ایران در تحقیق و توســعه فعالیتهای هســتهای اگــر چه با جدیت و شــدت تمام تصمیمگیری و اعالم شــده است اما هنوز خشــونتی از سوی ایران متوجه نقضکنندگان برجام نشده است. تأمین امنیت اقتصادی و عادیسازی وضعیت برجامی هدفی است که همه اطراف برجام باید با جدیت و انگیزه کامل آن را محقق کنند تا بیشتر شاهد افزایش تنش و تهدید از هر نوعی و در هر سطحی نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.