تفکیک‌دالالن‌و‌تولیدکنند‌هها

Iran Newspaper - - News -

همانگونه که مشاهده میشــود، در آیین نامه قانون جدید چــک میــان دارنــدگان چکهــای برگشــتی بــدون دالیــل منطقی و صاحبان چکهای برگشتی که به علت مشکالت اقتصــادی قــادر بــه تأمیــن موجودی چــک نشــدهاند، تفاوت قائل شــده اســت. عالوه براین دراین بیــن دالالن نیز از تولیدکنندگ­ان واقعی تفکیک میشــوند، چرا که شــروط درنظر گرفته شــده تنها تولیدکنندگ­ان واقعی را شناســایی میکند و دالالن و ســفته بازان نمیتوانند از این امتیاز بهرهمند شوند. همچنیــن ســپردن تصمیمگیــر­ی درخصــوص تولیدکنندگ­انــی کــه چک برگشــتی دارند به کارگروههای استانی که شــناخت کافی از افراد دارند نیز باعث میشود تا این امتیاز با نگاهی دقیقتر داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.