خرید با تخفیف، چرا و چگونه؟

Iran Newspaper - - News -

اگــر شــما هــم مانند ما ایــن ســؤال را از خــود میپرســید که بــرای خرید ســراغ فروشــگاهه­ای زنجیــرهای بروم یــا بازار بایــد به شــما بگوییــم طبــق تحقیقاتی کــه ما انجــام دادیم در اکثــر کاالهــا خریــد از فروشــگاهه­ای زنجیرهای ســوددهی بیشــتری دارد.اما در برخی از کاالها نمیتوان جنس مرغوب یا برند متنوع را از فروشــگاهه­ای زنجیرهای خرید. نمونه آن حبوب و برنج است. اگر به بازار مولوی بروید، بهعنوان مثال عــدس در 4 الــی 5 نوع وجود دارد. اما در فروشــگاهه­ا تنها با تنوع برندها ســرو کار دارید و بعضاً خود فروشگاهها با خرید فلهای از بنکداران نسبت به بستهبندی و فروش آن کاال اقدام میکنند. شــواهد نشــان میدهد کاالهایی که فروشــگاهه­ای زنجیــرهای در بســتهبندی آن ورود کردنــد بــه علــت عــدم تخصــص در خرید، کیفیت باالیی نــدارد و به قول خریداران دیر َپز اســت. با این توضیح اگر فروشــگاه زنجیرهای انتخاب کنید که مشــاوران فروش آن علم به کاالهای عرضه شده در قفســهها داشــته باشــند و بدانند محصول عرضه شده با چه فرآیندی تولید و به مرحله فروش رسیده است. نکته دوم، پس گرفتن کاال اســت. اگر کاالیی شما خریداری کردیــد کــه از کیفیت آن راضی نبودید یا ناخالصی داشــت مانند برنج که بعضاً دیده شــده انواع برنجها قاطی شــده اســت باید این امکان به شــما داده شود که بعد از 24 تا 48 ســاعت آن را مرجــوع کنید. ســومین نکته تاریــخ انقضای کاالهــا اســت. برخــی از کاالها که روبهرو قفســهها گذاشــته میشود و البته احتمال دارد که تخفیف خوبی شامل حال آن شــده مدت اعتبــار کمی دارد. فروشــگاهه­ایی که از نظر کیفــی جایگاه بهتــری دارند کاالهایی که بــه زمان انقضای آن نزدیــک اســت را در قفســههای جــدا و با قیمت بســیار مناسب تری میفروشند. چهارمیــن نکتــه دقــت در برنــد آن کاال و نداشــتن اعتماد صددرصدی به کاالی عرضه شــده در فروشــگاهه­ا اســت. بعضاً دیده شــده کاالهایی که فاقد نماد اســتاندار­د یا عدم تأیید غذا و دارو اســت در برخی از فروشگاههای زنجیرهای فروخته شــده اســت. لذا همواره موقع خریــد به این نکات توجه کنید. پنجمیــن موضــوع تبلیــغ فروشــندگا­ن فروشــگاهه­ای زنجیرهای است. از آنجا که برخی از کاالها توسط واسطهها به فروشگاههای زنجیرهای میرسد آنها برای فروش کاال و قرار گرفتن کاال در دید مردم درصد بیشــتری میدهند لذا بایــد دقت کــرد کــه آن کاالی نامرغوب باوجــود تبلیغ کاال توسط فروشنده، خریداری نشود. ششمین موضوع شک کردن به قیمتهای پایینتر است. با توجه به وسعت برندها قیمت نهایی کاالها متغیراست. امــا فاصله قیمتی کاالی درجه یک و ســایر درجهها خیلی زیــاد نیســت. برخی از کاالها شــاید تفــاوت هزار تــا 3 هزار تومانی داشــته باشند اما احتمال کیفیت پایین وجود دارد. از اینرو باید دقت شود که در سبد خانوار کاالیی قرار نگیرد که از خرید آن موقع پخت پشیمان شوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.