داستان یک نسل

Iran Newspaper - - News - سایر محمدی خبرنگار

اپراهــای غریبپــور بــا عروســکهای خوشســاخت و فضاســازیه­ای درخشــان که بــا کمک نور و موســیقی شــکلی باشــکوه بــه خــود میگیرنــد برآمــده از تئــوری احیــای اپــرای ملی است که سالهاست توسط غریبپور بــه اجــرا در میآیــد. خــود غریبپــور معتقد است در «اپرای عاشورا» کاماً به هدفش نزدیک شده و در مسیر یک اپــرای ملی پیــش رفته کــه چهار صد سال از عمر آن میگذرد. ■ ■ ■

■ رمــان «مــا بد جایی ایســتاده بودیــم» در چهــار فصــل نوشــته شــده و رویدادهای زندگــی نســلی را در یــک مقطع 01ســاله و در میانــه آتــش التهابهــا­ی سیاســی روایــت میکنــد؛ نســلی کــه دغدغههای خــود را دارنــد و درگیــر مســائل عاطفی، اجتماعــی و فرهنگیاند. با جوانانی فارغ از شور و حال آرمانخواهی و عمدتاً درگیر تاطمها و بحرانهای بلوغ و شور جوانی. رضــا فکــری در این رمان داســتان جوانی را بهعنــوان شــخصیت اصلــی و محوری بــه تصویــر میکشــد کــه دور از محیــط زندگیاش در شهرستانی دور در دانشگاه مشــغول تحصیل است، نخستین عشق زندگــیاش را تجربه میکند و در یک بازه زمانی کوتاه دچار تحول فکری میشــود. رمان اگر چه از شــور سیاسی خالی نیست امــا داســتانش از زبان راوی اول شــخص روایــت میشــود و تحــوالت فکــری یــک

طراح و کارگردان: بهروز غریب پور آهنگساز: بهزاد عبدی آواگــران: مصطفــی محمــودی، مح ّمد معتمــدی، بهار مو ّحد، علی بهــار، موحد مهــدی جاور، فرشــاد فوالدوند، محمد رضا صادقی تاریخ اجرا: 13 تا 22 شهریور

نســل را نشــان میدهــد. در ایــن رمان به پیرنگ اثر بیش از جنبههای روانشناختی شخصیتها اهمیت داده شده است. در بخشــی از رمان میخوانیــم: «با خودش فکر کرده که اگر اشــکآور زدند دود کند تا گاز به چشمهایش اثر نکند با همان خرت و پرتهــای تــوی کوله اگــر میگرفتندش کارش تمام بود. از عباس آباد که پیچیدم تــوی مفتح دیــدم کــه بعلــه، همانطور ردیــف موتورســوا­ر آمــاده روی موتورهای خاموششانمن­تظرنشستهان­د». ■ ما بد جایی ایستاده بودیم ■ نویسنده: رضا فکری ■ ناشر: انتشارات مروارید ■ تاریخ انتشار: 1398

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.