روایت عاشورا در اپرای عاشورا

Iran Newspaper - - News - فائزه مشایخی خبرنگار

بهــروز غریبپور با اپراهای عروســکی که تــا امــروز روی صحنــه بــرده از این فرم نمایشی چهرهای جهانی ساخته اســت. حاال نه فقط مخاطبان ایرانی، بلکه مخاطبــان بینالمللی تئاترهای عروسکی با این جنس از آثار غریبپور آشــنا هســتند. این کارگــردان کهنهکار تئاتــر، عــاوه بــر اپراهــای عروســکی «شــمس و موالنا»، «حافظ»، «لیلی و مجنون»، «ســعدی» و «خیام»، برای اولین بار ســال 1387 اپرای «عاشورا» را روی صحنــه بــرد و از آن ســال تــا امــروز بارها و بارها اجرا شــده و هر بار اســتقبال بیش از پیش مخاطبان را به همراه داشــته اســت. اپرای «عاشورا» در واقــع اولین اپرای ملی ایران اســت کــه ســال 1387 متــن آن بــه همــت بهــروز غریبپــور نوشــته و موســیقی آن توســط بهزاد عبدی ســاخته شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.