یارانه فصلی؛ درمان موقت نشر

مدیرعامل خانه کتاب در گفتوگو با «ایران» از افزایش بودجه طرح تخفیف فصلی کتاب خبر داد

Iran Newspaper - - News - مریم شهبازی خبرنگار

طــرح تخفیــف فصلــی کتــاب کــه برخی اهالــی نشــر اصــرار دارنــد بهتــر اســت «یارانــه حمایتــی ارشــاد از خواننــدگا­ن کتــاب» خوانده شــود پاییز ســالجاری به دوازدهمین ایستگاه برگزاریاش میرسد؛ طرحی که در ابتدای کار به شکلی آزمایشی و بــا عنــوان «یک کتابفروشــ­ی به وســعت ایران» برگزار شــد. آنطــور که مدیرعامل مؤسســه خانــه کتــاب میگویــد بهرغــم محدودیتهــ­ای اقتصــادی، معاونــت فرهنگی درصدد افزایش بودجه آن به سه میلیارد تومان است؛ طرحی چهارساله که همچنان برخی کتابفروشان آن را ُمسکنی موقــت پیــش روی اهالی نشــر میدانند و از مســئوالن میخواهند به چــارهای جدی برای حل مشکات شان بیندیشند. ■ درخواســــ­ـت کتابفـــــ­روشان بـــــــرا­ی یکسانسازیت­خفیفها

پیشینه برگزاری این طرح به پیشنهاد مدیــران وقــت مؤسســه خانــه کتــاب (از زیرمجموعــ­ه معاونــت فرهنگــی وزارت ارشــاد) بازمیگــرد­د؛ زمانی که مســئوالن معاونــت فرهنگــی تصمیــم بــه اجــرای آزمایشــی طــرح تخفیف فصلــی کتاب با عنــوان «کتابفروشــ­ی بــه وســعت ایران» در هفتــه کتاب ســال 94 گرفتنــد. هدف از اجرای آن گامبرداشــ­تن به ســوی توسعه کتابخوانــ­ی بــود. البتــه بــا تأکید بــر اینکه یارانــه معاونــت فرهنگــی ارشــاد بــدون واســطه به دست خوانندگان کتاب برسد. «کتابفروشــ­ی به وســعت ایــران» در دوره زمانــی حــدوداً دو هفتــهای به مشــارکت 215 کتابفروشــ­ی انجامیــد کــه بیشــتر از پیشبینیهای مســئوالن خانه کتاب بود و در نهایــت بــه حمایــت ارشــاد از 105 کتابفروشــ­ی منتهــی شــد. در ادامــه روند برگزاری این طرح با تغییراتی همراه شد؛ از تغییر نام آن به «عیدانه»، «تابســتانه» و «پاییــزه کتــاب»، تــا تاش بــرای جلب مشــارکت هرچــه بیشــتر کتابفروشــ­ان و همچنین افزایش بودجــه حمایتی مورد نظــر بــرای اختصــاص یارانــه بیشــتر. تــا جایــی کــه در دوره دوم کــه همان ســال با عنوان «عیدانه کتاب» برگزار شــد بودجه 100 میلیــون تومانــی آن بــه 900 میلیــون تومان افزایش پیدا کرد. مردم با مراجعه بــه کتابفروشــ­یهای عضو قادر بــه خرید کتابهــای حــوزه عمومــی بــا در نظــر گرفتــن تخفیفــی 20 درصــدی بودنــد که مابهالتفــ­اوت ایــن تخفیف از ســوی خانه کتاب و معاونت فرهنگی به کتابفروشــ­ان پرداخــت میشــد. نیکنــام حســینیپور، مدیرعامل مؤسســه خانــه کتــاب، درباره چگونگــی برگــزاری دوازدهمیــ­ن دوره این طرح در پاییز ســالجاری بــه «ایران» میگویــد: «بیــش از یــک مــاه از پایــان تابســتانه کتاب و پشتسرگذاشت­ن تجربه 11 دوره اجراییشــد­ن ایــن طرح گذشــته. با تکیه بر همین مســأله در حال بررسی و آسیبشناســ­ی دورههای گذشته هستیم. برخیکتابفر­وشانمعتقدب­هیکسانسازی مبلــغ تخفیف بــرای کتابهــای تألیفی و ترجمه شده هســتند.» این درخواست در حالــی مطرح شــده که طرح «تابســتانه» در ســال 98 بــا اختصــاص تخفیــف 52درصــدی بــرای کتابهــای تألیفــی و تخفیف51درص­دیبرایآثار­ترجمهشده برگزار شد. حســینیپور درباره پیشنهادی کــه اهالــی رســانه دربــاره نحــوه اجــرای طــرح «پاییزه» کتاب داشــتهاند هم ادامه میدهد: «برخی دوستان رسانهای با اتکا به فهرســت آثار پرفــروش دورههای قبل معتقد به اســتقبال مــردم از عنوانهایی مشــخص و تکراریاند. این مســأله نشان میدهد نیاز به معرفی بیشتر و بیطرفانه ســایر کتابها احســاس میشــود. نه تنها رسانهها، بلکه حتی سازمانهایی که کاری در حــوزه فرهنــگ از عهدهشــان ســاخته اســت میتوانند بــا معرفی تشــکلهایی که دســت به معرفی آثار برتــر حوزههای مختلف میزنند به مردم در انتخابهای خود کمک کنند.» دوره گذشته با یارانهای 2میلیارد و 500 میلیون تومانی برگزار شد. حسینیپور با تأکید بر اینکه در صدد جلب نظــر وزیــر ارشــاد از طریــق گفتوگوهای معــاون فرهنگی بــرای افزایش این مبلغ هســتند میگوید: «نــه تنها برگــزاری این طرح متوقف نمیشــود، بلکه به احتمال بســیار بودجه به ســه میلیــارد تومان هم افزایش پیدا خواهد کرد. در طرح تابستانه کتــاب هــر مراجعهکنند­ه قــادر بــه خرید کتاب تا سقف یکصد و بیست هزار تومان بود که به درخواست کتابفروشان بهدنبال افزایش این مبلغ هم هستیم.»

اما در کنار تأکید حسینیپور بر اثرگذاری ایــن طــرح و عاقه منــدی کتابفروشــ­ان به شــرکت در آن، همچنــان برخــی فعــاالن نشــر مخالف تداوم آن هستند.حمیدرضا شــعبانی، مدیــر مســئول انتشــارات و کتابفروشــ­ی «دف» از جمله افرادی اســت کــه موافقت چندانی با برگــزاری درازمدت چنیــن طرحهایــی نــدارد و بــه «ایــران» میگویــد: «امیــدوارم برگــزاری ایــن طــرح منجر به آن نشــود که مســئوالن فرهنگی از حل سایر مشکاتی که در سطح زیرساختی گریبــان صنعــت نشــرمان را گرفتــه غافل شــوند.» او مشکات صنعت نشــر و موانع پیشروی اهالی کتاب را خیلی بیشتر از آن میداند که بتــوان با چنین اقداماتی دردی از حوزه کتاب درمان کرد. البته منکر برخی اثرات مثبت این طرح نیست، اما نگاههای ســلیقهای در ممیــزی کتاب، آســیبهایی که بهدلیل برگزاری نمایشــگاه­های استانی گریبــان فعــاالن نشــر را گرفتــه و همچنین گرانیهــای ملزومــات چــاپ را فراتــر از حمایتهایای­نچنینیمیدا­ند. ■ گامــی در راســتای نوســازی شــیوه مدیریتی کتابفروشیه­ا

نــادر قدیانــی یکــی از رؤســای ســابق اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــ­ان تهــران، برخاف شعبانی از موافقان برگزاری طرح تخفیــف یا بــه عبــارت دیگــر یارانه فصلی کتــاب اســت. او در ایــن زمینــه بــه «ایران» میگوید: «در نظر گرفتن ایــن یارانه را یک اقــدام خــوب معاونت فرهنگــی در دولت فعلیمیدانم.

یکــی از مهمتریــن فایدههــای آن معطوف به ضرورتی بوده که کتابفروشــ­ان در نوســازی شــیوه مدیریتــی کتابفروشــ­ی خــود بــر اســاس برنامههــا­ی کامپیوتری و اتصال به اینترنت داشتهاند.» مدیرمسئول انتشــارات «قدیانــی» تأکید میکنــد که در اغلــب نقاط جهان کتابفروشــ­ان به شــکل شــبکهای و از طریــق فضــای مجــازی بــه یکدیگــر متصلنــد. او ایــن طــرح را گامــی مؤثر در جهت پیشروی به سوی شیوههای نویــن مدیریتی میدانــد. قدیانی با اشــاره به برخــی مشــکات اقتصــادی پیشروی ناشران که تأثیری جدی بر افزایش قیمت پشــت جلد کتابها داشــته، اینطور ادامه میدهــد: «کاغــذ ازبنــدی 70 هــزار تومان در دو ســال قبل بهبنــدی 400-500 تومان رســیده؛ افزایــش قیمتــی کــه در نهایت به کاهــش تــوان اقتصــادی مــردم در خریــد کتــاب انجامیــده اســت. شــاید مبلغی که بــرای تخفیفهــای مذکــور در نظــر گرفته شده چندان زیاد نباشد اما برای خوانندگان کتاب و کتابفروشان دلگرمکننده است.» به گفته قدیانی از نشانههای مثبت این طرح تاش کتابفروشان برای اطاعرسانیه­ای خودجــوش و همچنیــن برپایــی برخــی جلســات دیــدار و گفتوگو بــا اهالی کتاب حتیهمراهیب­یشتررسانهه­ادراختصاص فضایــی بــه خبرهــای مرتبــط بــا کتــاب و کتابخوانی اســت. البته او هم تأکید میکند تخفیفــی که به هــر یک از خریــداران کتاب اختصاص پیــدا میکند چندان قابل توجه نیســت و بهتر است با هدایت بودجههایی که در بخشهایی همچون نمایشــگاه­های اســتانی کتاب تاش بیشــتری در راســتای حمایت از کتاب انجام شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.