تعلیق۰۰۲دف­تر متخلف مرتبط با سیم کارت حجاج

Iran Newspaper - - News -

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: با دســتور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، ۰۰۲دفتر متخلف فروش سیم کارت بهدلیل سوءاستفاده از معافیت رجیستری حجاج، شناســایی و تعلیق شــد. بهگزارش ایرنا، طی چند روز گذشــته محمدجواد آذری جهرمــی وزیر ارتباطات در توئیتــر خود از وجود عدهای کالهبردار خبر داد که به حجاج، ســیمکارت رایگان داده و با سوءاســتفا­ده از مدارک آنها، گوشــی قاچاق ثبــت کردهانــد. وی ضمن اعــالم اینکه بــا دزدی هر چقدر بزرگ یــا کوچک مبارزه خواهد کرد، به رگوالتوری دســتور داد این مســأله را پیگیری کنند. در همین راســتا، حســین فالح جوشــقانی معــاون وزیــر ارتباطات گفت: بــا توجه بــه در پیش بودن مراســم اربعین و زیارت عتبات عالیات، باید منافذ چنین سوءاســتفا­دههایی بسته شود. وی افزود: پیرو دستور وزیر ارتباطات به شناسایی دفاتر و اشخاصی پرداختیم که با در دســت داشــتن مدارک حجاج امسال، دســت به کالهبرداری و ثبت گوشی همراه زدند. تاکنون دســتور تعلیق بیش از ۰۰۲ دفتر فروش ســیمکارت برای ثبت گوشــی همراه صادر و مشخصات کالهبردارا­ن و گوشیهای ثبتشده قاچاق برای دادستانی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق ارسال شده است. جوشقانی درباره شیوه ثبت تلفن به نام حجاج بدون اینکه خودشان از این مسأله آگاه باشند، گفت: برای ثبت گوشی مسافری نیاز به مشخصات هویتی و سیمکارت بــه نــام همان فرد اســت. در این مورد که از ســوی تعــدادی از حجاج گزارش شــد، کالهبردارا­ن با در دســت داشــتن مشــخصات و مــدارک حجــاج، از دفاتر متخلف سیمکارت تهیه میکردند و براحتی از معافیت پاسپورت حجاج استفاده میکردند. وی گفــت: درحــال حاضر بــازاری برای خریــد و فروش معافیت پاســپورت جهت رجیســتری شــکل گرفته اســت. طبق قانون، مســافر میتواند هرســال یک گوشی تلفن همراه در ســفر خارجی خود وارد کشــور کند که این گوشــی، معاف از مالیات است. افراد سودجو معافیت پاسپورت مسافران را با قیمت ۰۰۶ هزار تومان خرید و فــروش میکننــد. البته در مورد دوم، افــرادی مانند حجاج از این معامله بیخبر نیستند اما احتماالً نمیدانند اگر نیاز باشد خودشان در سفر بعدی گوشی مسافری وارد کنند، باید مالیات آن را مانند گوشــی تجاری پرداخت کنند. جوشــقانی افزود: باید با این موضوع بهصورت جدی و سیستماتیک برخورد کرد. یک خأل در سامانه رجیســتری وجود دارد که باید در خصوص آن اقدامات مقرراتی انجام شود. عالوه بــر این اختالفنظری هم در خصوص تعرفههای گمرکی بین گوشــی مســافری و تجاری وجود دارد که موجب سوءاســتفا­ده میشــود براین اساس در حال تعامل با مسئوالن مرتبط در وزارت صمت هستیم تا این مشکالت رفع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.