از سرگیری قاچاق تلفن همراه

Iran Newspaper - - News -

افشار فروتن الریجانی رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه، سیم کارت و ابــزار جانبی گفت: بهنظر میرســد مســئول مربوطه در کل از نقش افزایــش تعرفه واردات بیاطالع بوده که چنین موضوعی را مطرح کرده اســت. تعرفه بــرای کنترل بــازار داخل اســت و نبایــد بیمحابا تجربه تلخ گذشــته در دولت نهم و دهــم را تکرار کنیم. فروتــن الریجانــی افــزود: وقتی تعرفــه تلفن همــراه در دولت اصالحات 4 درصد تعیین شــد، میزان قاچاق به صفر نزدیک شد ولی وقتی در دولت نهم و دهم به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه واردات تلفن همراه به ۰6 درصد رسید، نه تنها واردات برای واردکنندهه­ا مقرون به صرفه نشــد بلکه قاچاقچیان وارد میدان شدند و قاچاق ایــن کاال افزایــش یافت و مهمتر اینکه بعد از آن شــاهد عرضه تلفن همراه تولید داخل به بازار هم نبودیم. وی با بیان اینکه فعاالن صنف تلفن همراه از تولید تلفن همــراه در داخل کشــور خوشــحال میشــوند، گفت: این صنــف حاضر اســت در معرفی برندها بــه بخش تولید داخل کمک کند ولی این کار باید با برنامه صورت بگیرد. یعنی ابتدا باید نیازسنجی کنیم که مصرف تلفن همراه در داخل کشــور چقدر است، سپس میزان تولید داخل را برآورد کنیم و بعد بحثهای تعرفهای را به میان آوریم. رئیــس انجمن فروشــندگا­ن تلفــن همراه،ســیمکارت و ابزار جانبی با اشــاره به اینکه اکنون تولید تلفن همراه در داخل کشور تنها یک درصد است و نباید نیاز ۹۹ درصدی واردات تلفن همراه را زیر سؤال ببریم، افزود: باید تلفن همــراه داخــل برندســازی شــود و اعتمــاد خریــدار برای مصرف تولید داخل را جلب کرد. وی ادامه داد: تا زمانی که این شــرایط مهیا نشــود و اعتماد خریدار به محصول داخل جلب نشود نباید اقدام دیگری انجام داد. مهمتر اینکه حتی اگر مصرفکننده داخلی به تلفن همراه تولید داخــل رغبــت نشــان داد درنهایت بایــد افزایش تعرفه واردات تلفن همراه را بهعنوان آخرین راه حل مورد نظر قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.