کاهش پهنای باند دسترسی به اینستاگرام در دستور کار نیست

Iran Newspaper - - News -

معاون وزیر ارتباطات صحت برخی اخبار مبنی بر اقدام وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند دسترسی به شبکه اجتماعی اینستاگرام در راستای کندشدن دسترسی به این شبکه را تکذیب کرد. بهگــزارش مهــر، حمیــد فتاحی معــاون وزیــر ارتباطــات و مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت دراین باره گفت: موضوع محدود کردن در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیســت و تنها در صورتی که به ما دســتور داده شــود موظف به انجام آن هستیم که در زمینه محدودسازی شبکه اجتماعی اینستاگرام و کاهش پهنای باند دسترســی به این شــبکه نیز دســتوری از مراجع ذیربط نداشــتهای­م. وی افــزود: اینکه گفته میشــود بیــش از ۰۹ درصــد پهنای باند کشــور در اختیار اپلیکیشنها­ی خارجی قرار دارد، رقم درستی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.