پایان هفته حمالت خونین طالبان

18 سال پس از 11 سپتامبر، افغانستان همچنان ناآرام است

Iran Newspaper - - News - ندا آکیش خبرنگار

در حالــی کــه تنهــا 4 روز به هجدهمین ســالگرد حادثــه 11 ســپتامبر مانــده، افغانســتا­ن کشــوری کــه پس از آن حادثــه و ورود امریکا به این کشــور قــرار بود، رنگ آرامش ببینــد، همچنان با جنگ و کشــتار و انفجارهــا و حمــات انتحــاری مواجه است. در تازه ترین مورد، طالبان روز پنجشنبه به منطقه دیپلمات نشین کابل حمله انتحاری کرد و دست کم 10 نفر از جمله یک نظامی امریکایی و یــک نظامــی رومانیایــ­ی در ایــن حملــه کشــته و بیــش از 42 نفــر دیگــر زخمــی شــدند. طالبان همچنین در روزهای پنجشــنبه و دیروز جمعه با حمله به والیت فراه و شــهر خــان آباد در والیت قندوز در صدد تصرف این مناطق برآمد.

بهگــزارش ســایت شــبکه خبری الجزیــره، در هفتهای که گذشــت کابــل، پایتخت افغانســتا­ن دوبــار (روز سهشــنبه و پنجشــنبه) بــر اثــر انفجار لرزیــد و در هــر دو بــار هــم طالبــان مســئولیت انفجارها را برعهــده گرفت و اعام کرد، هدفش خارجیها بودهاند. در روز سهشــنبه یک مجتمع مســکونی کــه خارجیهــا در آن ســاکن هســتند،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.