اردوغان: چرا ترکیه نباید سالح هستهای داشته باشد

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان/ رجــب طیــب اردوغــان، رئیسجمهــو­ری ترکیــه در ســخنانی از عاقهمندی کشــورش بــرای برخــوردار­ی از تــوان تســلیحاتی هســتهای پرده برداشــت. بهگــزارش روزنامــه «حریــت دیلــی نیــوز»، اردوغــان در مراســمی در جمــع اعضــای حــزب عدالــت و توســعه در شــهر ســیواس گفــت: «برخــی کشــورها کــه خــود مجهز به موشــکهایی بــا کاهکهــای هســتهای هســتند و تعداد کاهکهای هستهایشــا­ن یکی و دو تا نیســت، بــه ترکیه میگویند حق نــدارد از چنیــن ســاحی برخــوردار باشــد. مــن نمیتوانــم این مســأله را بپذیرم. هیچ کشــور توســعه یافتهای در جهان نیســت که از این ســاحها نداشــته باشــد.» او سپس با اشــاره به اینکه میخواهد از کشورش مقابل تهدیــدات اســرائیل حفاظــت کنــد، گفــت: اســرائیل در یکقدمــی مــا مجهز به ســاح هســتهای اســت و هیچ کس هــم نمیتواند چیزی بگوید.» اردوغان با این حال اشارهای به اینکه آیا برنامه خاصی برای توسعه توان هستهای کشورش دارد یا نه، نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.