بازگشایی مرز خسروی به روی زائران عتبات

Iran Newspaper - - News -

مرز خســروی طی مراســمی با حضور وزیر کشــور، اســتاندار و نمایندگان اســتان کرمانشــاه و مقامات عراقی برای تردد زائران بازگشــایی شــد. به گزارش ایســنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه برای برگزاری مراسم اربعین تسهیات خوبی فراهم شده است، افزود: دولت جمهوری اسامی ایران و رئیس جمهوری آمادگی کامل را برای حمایت و معاضدت بیشــتر در خصوص خدمترســان­ی بــه زوار بــرای امســال پیگیــری کرده اســت، با بازگشــایی ایــن مرز و ســهولت در موضــوع روادیــد پیشبینی میشــود کــه تعــداد زوار افزایش پیدا کنــد. او گفت: رئیس جمهوری به تمام دســتگاهها­ی اجرایی، دســتگاهها­ی مرتبط و نهادهای عمومی نظامی دســتور داده در برگزاری مراســم اربعین تاش بیشــتری داشته باشند. امیدواریم زائرین در شرایط بهتر و با تسهیات بیشتر توفیق پیدا کنند که در مراسم اربعین شرکت کنند. یاسین الیاسری، وزیر کشور عراق نیز گفت: برای تسهیل روند انتقال زائران به کربا امروز به اینجا آمدیم تا مرز خسروی (منذریه در ســمت عراقی) را بازگشــایی کنیم؛ گذرگاهی که متأســفانه از چند سال پیش بســته شــده بود. بنا بر اعام مســئوالن پایانه، مرز خســروی از 7 صبح تا 7 شب جهت پذیرایی از زائران اربعین آماده است. وی با اشاره به تاشهای انجام شده برای بازگشایی مرز خسروی برای تردد زائران گفت: تا روز پنجم محرم، بیش از 05هزارزائر­راهیعتباتش­دهاندکهنسب­تبهمدتمشاب­هسالگذشته،رشد002 درصدی داشــته است. با توجه به سهولت ایجاد شــده در مرزها و امور کنسولی، پیشبینی میکنیم که امسال تعداد زائران بیشتر از سالهای گذشته باشد. ■ تردد بیش از ۲ برابری زائران عتبات از مرز مهران

به گفته ســردار محمدعلی نورینژاد، معاون هماهنگکنند­ه ناجا، از ابتدای محرم تاکنون شــاهد افزایش 002درصدی تردد زائران نســبت به مدت مشــابه سال قبل در پایانه مرزی مهران هستیم. وی افزود: با نزدیک شدن به ایام اربعین و همچنین برداشته شدن محدودیتهای تردد و لغو روادید، شاهد تردد بیش از 2برابری زائران هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.