فتاحی: قانون 90 به 10 برای دربی اجرا میشود

Iran Newspaper - - News -

سعید فتاحی، مسئول کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور متذکر شد قانــون ایجاب میکند که نســبت 90« درصد به 10 درصد» برای تماشــاگرا­ن طی بلیتفروشــ­ی دربی جدید تهران که یکشنبه 31 شــهریور برگزار میشود، رعایت شــود و اســتقالل به عنوان میزبان این مسابقه موظف به انجام این کار است. وی افزود: «چارهای جز برگزاری این دیدار در روز یکشنبه نداریم زیرا دیدارهای والیبال قهرمانی آسیا تا 30 شهریور در مجموعه آزادی در حال برگزاری خواهد بود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.