مربیسازنده­وقهرمانپرو­رکشتیجویبا­ردرگذشت

Iran Newspaper - - News -

حســن اســماعیلپ­ور، مربی قدیمــی و ارزنده کشــتی ایــران و شهرســتان جویبار پنجشنبه شب در سن1۷ سالگی بر اثر سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد. حسناسماعیل­پورکشتیگیر­انسرشناسین­ظیرمهدیحاج­یزاده،رضایزدانی، حســن یزدانــی و آیت واگــذاری را تربیت کرد و به ردههای ملی تحویــل داد. گروه ورزشیروزنا­مهایراناین­ضایعهرابهخ­انوادهگران­قدرآنمرحوم­تسلیتمیگوی­د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.