مردم برای دیدنش صف میکشیدند

Iran Newspaper - - News - منوچهر والیزاده دوبلور

دیــروز چهرههای نامآشــنا و مطرح دوبله و رادیو با یکــى از یاران دیرین خود وداع كردند؛ مردی كه بســياری ازبزرگانعر­صههنرازاوب­هعنوان«استاد»یادمىكنند.مهدی علىمحمدیبي­شازهرچيزعا­لقهمندبهكا­ردرحوزهكود­ک و نوجــوان بود و بههمين دليل مدیریــت دوبالژ كارتونهای «خانواده دكتر ارنســت»، «واتو واتو»، «نيک و نيکو» و «دور دنيادرهشتا­دروز»ازماندگارت­رینكارهایش­شدند.

اوليــن كاری كه سببســاز افتخار همــکاری و همنشــينی بــا آقــای علیمحمــدی شــد يــک فيلــم هندی بود بهنام «انســانيت» كه آقــای هوشــنگ كاظمــی دوبلــه میكــرد؛ با چند دوبلــور كه من و آقای علیمحمدی هم نقشهای اصلی آن را بهعهده داشــتيم. اين مرد، بزرگ و سرور ما بود. چه چيزی میتوانــم بگويم جــز اينکه آنقــدر در كارش پرتــوان بود كه هيچ حــد و مرزی بــرای اين تسلط و قدرتش نمیشد قائل شد. از طرفی بسيار انســان نجيب و درستی بود و هميشه سرش به كار خودش گرم بود؛ اهل غــرور نبــود. از راديو هم كه جدا شــد وارد حــوزه دوبله شــد و آثــار و نقشخوانیهـ­ـای درخشــانی بخصوص در حوزه انيميشــن از خــود به جا گذاشــت. مرحــوم علیمحمــدی وقتــی نقشــی را اجرا میكرد آنقدر با تسلط و باشکوه اين كار را میكرد كه آدم تمام آن نمايش راديويی را میتوانست تصوير كند. اين واقعاً كار هر كســی نيســت. نقشهای حماسی و درامی كه او دوبله میكرد ريشــه در استعداد و ســواد و كاری كه او در تئاتر تجربه كرده بود داشتند. در آن زمان تلويزيون زياد رواج نداشــت و مردم بيشــتر راديو گوش میكردند. داســتانها­ی شــب و برنامــه مهــدی علیمحمدی هم يکی از همين برنامههای راديويی بود. شايد امروز كسی ايــن حرف را باور نکند، اما در يــک دورهای مردم جلوی راديو در ميدان ارگ صف میبســتند تا علیمحمدی از راديو بيرون بيايد و بتوانند او را ببينند. همينقدر طرفدار داشــت و محبوب بود. كار اين نســل سراسر عاشقی بود. چــون چه آن زمــان (و چه ايــن زمان)، هيــچ پولی برای دوبله در كار نبود (و نيست) و آدمهايی كه وارد اين حوزه میشــدند فقــط با عشقشــان پيــش میرفتنــد و كار میكردند. در آن روزگار تهران فقط سه ميليون جمعيت داشت و امروز بيش از پانزده ميليون. اينهمــه شــبکه و تلويزيون باعث شــده مردم كمتــر از گذشــته راديو گوش بدهنــد. وضعيت زندگیهــای امــروزی هــم واقعــاً كمتر اجازهمیدهد­كسیفقطدنبا­ل عشقوعالقها­شبرودوازني­از

يوميهاشصرف­نظركند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.