اگر راه حلی سراغ داریم آن را بیان کنیم

Iran Newspaper - - News - رامین حیدری فاروقی فیلمساز و رئیس انجمن عالی علوم و فنون سینمايی ايران

بعد از برگزاری جشــن خانه سينما تعدادی از ســينماگرا­ن مثــل فرزاد مؤتمــن انتقادهایـ­ـى نســبت بــه شــيوه داوری فيلمها در این رویداد ســينمایى طــرح كردند. مؤتمــن در صفحــه شــخصىاش داوریهای این جشــن را «ناجوانمردا­نه»توصيفكرد.بهگفتهاوهـ­مهفيلمهـات­وسط همهاعضامشا­هـــدهنمىش­ــودوفيلمه­ـــایمــور­دتوجهدر جشنوارهیام­وفقدراكران­بيشترموردت­وجهقرارمىگ­يرند.

خوبــی جشــن خانــه ســينما ايــن اســت كه يــک موضوع را يــادآوری میكند؛موضوعخودسي­نما.خيلی خــوب اســت كــه دوســت داشــته باشــيم مفهومی با عنــوان عدالت در هــر جايــی محقــق شــود؛ حتی در ســينما كه تركيب پيچيــدهای از صنف و بازار و صنعت و فلســفه و جامعهشناسـ­ـی و مديريــت و البته كيفيت خالق هنری است؛ مفهومی كه شکلهای مختلفی دارد و ارزيابــی آنها هم تركيبی فنی و ذوقی اســت. آدميزاد هميشه بهدنبال داوری بیخدشه بوده است اما فعالً روش بیگزندی برای آن معرفی نشده است. نه هيأت داوری ها و هيأت منصفهها راه حل كاملی بودهاند نه داوری جمعی از طريق آرای عمومی كه امتيازش مشاركت بيشتر قلمداد شــده اســت. در مــورد روشــی كه در خانه ســينما بــا عنوان آكادمیازآن­يادمیشود،چندصدنفررأ­یمیدهند؛روشی كه با رأیگيری چند هزار نفر برای اســکار فاصله دارد. البته سينمای ما هم با آن احوال صنعتی فاصله دارد. ولی به هر حال اهالی سينما در تالش برای ارزيابی و تأكيد بر اهميت توجهبهكيفي­ت،سالهاجشنود­اوریداشتها­ندوشيوههای گوناگون را بررســی كردهاند تا االن كه به اينجا رسيدهايم. در ميان دو گزينه گروه محدود داوری به شکل جشنواره فجر و شکل رأیگيری از گروه پرشمار، به نظر رسيده شکل آكادمی با نيازها و ساختار سينمای ما سازگاری دارد و از امسال، رسماً «انجمــن عالی هنرها و فنون ســينمايی ايــران» با تصويب اساســنامه و انتخاب هيأت رئيسه شروع به كار كرده است و اكثراهالیم­رتبطباخانه­سينماهمازآ­نباخبرند.درجشن پيشرو كه دوره بيست و دوم خواهد بود، نمايشها و امکان تماشا برای داوران در طول سال فراهم شده و به اطالع آنها رسيده اســت و با شروع اكران امســال، داوران با كارتهايی كه در اختيار دارند میتوانند به سينماهای صاحب كيفيت بــاالی پخش كه هماهنگ و معرفی شــدهاند بروند و آثار را ببينند. انجمن عالی هم از صاحبان آثار خواسته بر اساس شيوه آكادمی، در طول سال برای بهرخكشيدن ظرفيتهای گوناگون فيلمهای خود تالش كنند و ما و خانه ســينما هم آماده همراهی با آنها هستيم. آيا اين شيوه مشکلی نخواهد داشــت؟ كســی ادعايی مطرح نکرده است و فعالً نمونه با ســابقه آن، اسکار هم پيوسته مورد نقد است. در مورد تأثير ثروت و ارتباطات و تبليغ كه اقتصاد، پشتيبانیاش میكند، قاعده بیبديل چيزی اســت كه صنعت ســينما مثل انواع صنايع ديگر، دچار آن اســت و خوب اســت اگــر ما راه حلی داريم،شرحدهيم.حتماًآكادمیمشتا­قرسيدنبهحد­اكثر شــفافيت و عدالــت اســت و از همه همــکاران میخواهيم پيشــنهاده­ای خود را بــا دبيرخانه آكادمی در خانه ســينما در ميــان بگذارنــد. در ضمــن، نمونههــای آمــاری و شــکل مشاركت برای ديدن فيلمها در سالنی مشخص در دورهای مشــخص، نشــان از مشــکالتی دارد كه بعضی از همکاران گرامی به بخشی از آن اشاره كردهاند. اما فعالً ايدهای عملی برای حضور همه داوران برای تماشــای همه فيلمها و رأی دادن متکی به تماشا در شرايط برابر، در اختيار نيست. البته ســاز و كارهايی مثل اپليکيشن تخصصی و استفاده از انواع الگوريتــم، مورد بحث اســت كه در ايده و اجرا با مشــکالتی مواجه هســتند و بايد از طريق مشــاركت و همفکری و ارائه پيشــنهاده­ای خالق، به روشهــای علمی و عملی ارزيابی كيفی ممکن در صنعت ســينمای ايران نزديکتر شــويم؛ خانه سينما و انجمنعالی آماده استقبال از نظرات پيشرو و مؤثر هستند تا در سالهای پيشرو، آداب و ترتيب تشويق درسينمایاي­ران،منطقیترباش­د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.