پیام عاشورا برای امروز ما

Iran Newspaper - - صفحه اول - غالمرضا ظریفیان استاد دانشگاه

واقعه عاشورا مصاف دو نوع خداشناسی است. بنی امیه وقتی در صــدر امور قــرار گرفت، دین را ابزار ســاخته و خــدا، کلمات، الهیات و شریعت را برای تحقق هدف خود که همانا سلطه بر جهان اسالم بود، به کار برد. این ابزار آنچنان گسترش یافت که دین پوستین وارونه شــد؛ ظاهر دین در عمل ماند و نماز و روزه بهجــای آورده میشــد اما باطــن دین که خداشناســی واقعی و مبتنی بر عدالت و اخالق و رعایت حقوق بشــر و حفظ کرامت انسانی بود از درون آن جدا شد. دین و خدایی به مردم معرفی شد تا نشان دهد که قدرتی مبتنی بر جبر جهان را اداره میکند. بنیامیهبرا­یاینکهاقدا­ماتخودراتو­جیهکندمیگف­تکهاینخداب­ودکهلباسخا­لفت را بر تن معاویه و یزید کرد. در الهیات اموی محور اداره امور جهان براســاس جبر بود و بنی امیه اینگونه به مردم القا میکرد که اگر ما حاکم هستیم و از بیتالمال سوء استفاده میکنیم، اگر حقوق انسانی را در نظر نداریم و بسیاری از مشکالتی که جامعه اسالمی با آنها روبهرو بود، همه اینها خواست الهی است.

نوع دیگر خداشناســی در اندیشه امام حسین (ع) خود را نشــان داد. در آن زمان که خدا، دین و شریعت اسیر اشرار شده بود، امام حسین (ع) با الهیات و خداشناسی خود تالش کرد تا آن را از دست اندیشههای امویان نجات دهد. بنابراین مبارزه با تفکری را که میشد با آن ظلم کرد و حقوق انسانی را زیر پا گذاشت آغاز کرد. او بدنبال اسالم حقیقی بود که در آن نماز و روزه و حج هست و حاصلش نیز ایمان آگاهانه و متکی بر انتخاب و حفظ حقوق انسانی است. پیام عاشورا برای ما این است که؛ میشود در طول تاریخ دین را ابزار کرد. دینی که هدیه خدا به انسانها و نعمتی برای سعادت بشر است تا انسانها در آن به جای عدالت به ســمت نابرابری و به جای کرامت انســانی به ســویی بروند که عدهای برخوردار و عدهای دیگر برده و بنده حاکمان باشند.

پیام عاشــورا برای ما این اســت که؛ در دین حقیقی، توحید حقیقی نقش اساسی را ایفا میکند. اگر این فهم به وجود بیاید به حاکمیت اخالق، برقراری عدالت، احساس امنیت، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد روابط مهربانانهت­ر بین مردم خواهد انجامید و جامعه به جای جنگ به سوی صلح و به جای اختالف به سوی وحدت حرکت میکند. پیام عاشورا برای ما همان است که در زیارت اربعین میخوانیم. امام حسین(ع) خون قلبشراهدیه­کرد(نهبرایبخشش­گناهان مامردمان)بلکهبرایای­نمهمتاانسا­نها ازجهل،گمراهیوبیع­دالتینجاتی­ابند.پیامعاشورا­برایمااینا­ستکه؛اگربهسمت شعارهای واقعی برویم جامعه عادالنهتر و مهربانتر خواهد بود. امروز این پیام عاشورا نه فقط برای جامعه اسالمی بلکه برای جامعه بشری نیز کاربرد دارد. کرامت انسانی، حقوق برابر، رفع تبعیض نژادی و اقتصادی نتیجه گوش فرا دادن به پیام عاشوراست. اگر همه ما به این پیامها به درســتی توجه کنیم میتوانیم جامعهای متکی بر امنیت، ایمان بدون خرافات و آگاه از حقوق انسانها و روابط اخالقی داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.