ســالم

Iran Newspaper - - صفحه اول -

عــدم تحویل خودرو توســط خودروســاز/ آقای قربانــی:

مدت 15 ماه قبل برای همســرم یک خودروی MG در شــرکت خودروسازی آذینکو آذربایجان ثبتنام کردم که قرار شد بعد از 140 روز خودرو را تحویــل دهند ولی متأســفانه با اینکــه اینجانب تاکنون به تمام تعهدات قید شــده در قــرارداد عمل نمــودهام ولی هنوز خودرو را به اینجانــب تحویل ندادهاند. پیگیری هم که کردم هیچ نتیجه و پاسخ درستی دریافت نکردهام. از مسئولین محترم وزارت صنعت درخواست پیگیری دارم.

اطالعرسانی درخصوص ذرتهای آلوده/ آقای سروریان:

در رسانهها اعالم کردند که دولت در وارد کردن ذرتهای کپک زده و آلوده هیچ نقشــی نداشــته است. پس تکلیف این ذرتهای آلوده چه میشــود؟ آیا در بازار توزیع شــده اســت یا در انبارها موجود است. لطفاً به مردم در این خصوص اطالعرسانی کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.