جنگ رسانههای معاند برای پشتیبانی از سیاست امریکا علیه ایران

Iran Newspaper - - News -

دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی، جنگ ادراکــی پرشــدت از ســوی رســانههای معانــد را، فعالیتــی بــرای پشــتیبانی از سیاســت فشــار حداکثــری امریــکا علیه ایــران دانســت و تأکید کرد که سیاســت فشــار حداکثــری امریــکا بــا راهبــرد مقاومت فعال به زانو درآمد.

به گزارش ایســنا، علی شمخانی روز گذشــته در دیــدار اعضای هیأت رئیســه فراکســیون مقابلــه با تحریــم مجلس و جمعــی از فعــاالن ایــن حــوزه، بــا بیان اینکه سیاست فشار حداکثری امریکا که با فرضیات واهی برای ایجاد فروپاشــی اقتصــاد ملی ایــران دنبال شــد در برابر راهبــرد مقاومــت فعال به زانــو درآمد، اظهار کرد: جنگ ادراکی پرشــدتی که از سوی رســانههای معاند برای پشتیبانی از سیاســت فشــار حداکثری امریکا علیه ایــران طراحــی و اجــرا شــد، امــا مــردم مقاوم ایران علی رغم تحمل فشارهای ســنگین اقتصــادی، بــه دلیــل آگاهــی، بصیــرت و هوشــمندی، مغلــوب ایــن جنگ نشــدند و دشمن را از دستیابی به اهدافش ناامید کردند.

نماینــده رهبــر معظــم انقــاب در شــورای عالی امنیت ملی با اســتقبال از ابتکار فراکســیون مقابله با تحریم برای ایجاد باشــگاه کشــورهای تحریم شده و ورود فعال به عرصه مقابله با تروریسم اقتصادی امریکا اضافــه کرد: مقاومت، زمانــی منجر به موفقیت میشــود که با رویکرد فعالیت و تحرک مستمر همراه باشــد و این اقدام میتوانــد گام مؤثری در مســیر تداوم راهبــرد مقاومت فعال تلقی شود.

او موضــوع مقابلــه بــا تحریــم را در شــرایط کنونی یکــی از محورهای اصلی وحــدت جناحهای مختلف سیاســی در کشــور عنوان کرد و خاطرنشــان ساخت: دشــمن بــا توجــه بــه تجربیات گذشــته بــه این واقعیــت پی برده کــه جمهوری اســامی در برابــر مقابلــه بــا تهدیــدات بــه بلــوغ و توانمندی قابــل ماحظهای رســیده و از ایــن رو تــاش میکنــد تــا با ایجــاد بحرانهای اجتماعی، سیاســی و امنیتی و ایجاد حاشیه، تمرکز مجموعه قــوای کشــور بــر موضــوع مقابلــه بــا تهدیدات را به حداقل برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.