سفر مدیر موقت آژانس به تهران

Iran Newspaper - - News -

«کرونل فروتا»، مدیرکل موقت آژانس امروز میهمان مقامهای ایرانی است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به سفر مدیرکل موقت آژانس گفت که «کرونل فروتا» طبق برنامه و دعوت از پیــش انجــام شــده در زمان حیات آمانو امروز (یکشــنبه) بــه ایران میآید و با برخــی مقامات از جمله آقایــان صالحــی و ظریــف دیدار میکند. کرنل فروتا دیپلمات رومانیایی و هماهنگکنند­ه ارشــد پیشــین آژانس اســت که در پی درگذشــت یوکیو آمانو، مدیر کل پیشــین این سازمان به طور موقت مسئولیت ریاســت آژانس را عهدهدار شده است. او از نامزدهای پست ریاست آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. «رافائل گروسی» نماینده آرژانتین در آژانس بینالمللی انرژی اتمی از دیگر نامزدهای جانشینی آمانو به شمار میآید. کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی سفر مدیرکل موقت آژانس به تهران را جزئی از تعامات و همکاریهای جاری و در چارچوب رایزنیهای سطح عالی بین طرفین خوانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.