ترامپ راضی شده بود، مشاوران کار را خراب کردند

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،«پییــر هاســکی»، روزنامهنــ­گار فرانســوی در یادداشــتی بــا عنــوان: «شــلیک بــه میانجیگــر­ی فرانســه در پرونــده ایــران» در پایــگاه اینترنتــی «فرانــس اینتــر» ضمــن بررســی موانــع و چالشهای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، معتقد است ترامپ در نشســت ســران گروه 7 تا اندازه زیادی با فرانســه به توافق رســیده بود ولی با بازگشــت به کشورش، مشــاوران او، نظرش را تغییر دادند. به گزارش خبرآنالین، در بخشــی از یادداشــت او آمده است: نشست گــروه 7 در شــهر بیاریتز بــا حضور غافلگیرکنن­ده ظریــف بخوبی پیش رفتــه بود و حتی اظهــارات محتاطانه ترامپ درهــا را به روی مالقات میان دو رئیس جمهور ایران و امریکا نبســته بود. دیپلماتها ســخت کوشــیدند تــا بتواننــد بــه لحظه نادر ســازش میــان دو طــرف نزدیک شــوند. اما مخالفان هم بیکار ننشســتند و همه تالششان را کردند که طرح فرانســه به بنبســت بخورد. در ایاالت متحده امریکا و اسرائیل، مخالفان برای فشار حداکثری بر ایران و بستن در امیدی که در بیاریتز باز شــده بود، همــه تالششــان را کردند. مخالفان به طور مشــخص، طرح فرانســه در ایجاد یک خط اعتبــاری به ارزش 15 میلیارد دالر در ازای فــروش نفت ایران را هدف گرفتنــد؛ طرحی که در ازای صرفنظر ایران از شــروع فعالیتهای هســتهای،این کشور را منتفع میکرد. وی افــزوده: ترامــپ در بیاریتــز اعــالم کرده بود کــه به دنبــال تغییر رژیم در ایــران نیســت. ولی بدون شــک هســتند افــرادی در اطــراف رئیس جمهــوری امریکا که قطعاً ســقوط حکومت ایران را نشــانه گرفتهاند، از جملــه جــان بولتــون، مشــاور امنیــت ملی ترامــپ. همــان گونه که پیشبینــی میشــد، به مــوازات دور شــدن از اهداف نشســت بیاریتز، ایــران هــم لحنــش را تندتر کرد. حســن روحانــی اعالم کرد کــه ایران تعهــدات خــود در توافــق هســتهای ســال 2015 را کاهــش میدهــد. متعاقــب مخالفــت امریکاییهـ­ـا، او هــم قطعــاً در مقــام برخــورد و همچنین تالفی و تخطی از توافق هستهای قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.