کارگران گروه صنعتی فوالد چرا احضار شدند

Iran Newspaper - - News -

دســت آخر اینکــه، رئیــس کل دادگســتری خوزســتان توضیحاتی را دربــاره علــت احضار برخی کارگــران گروه صنعتی فــوالد به مرجع قضایــی ارائــه کرد.به گزارش ایســنا رئیس کل دادگســتری خوزســتان درخصوص خبر منتشره در فضای مجازی مربوط به احضار تعدادی از کارگــران گــروه صنعتی فوالد بــه مراجع قضایی این اســتان، گفت: درخصــوص ایــن افــراد قــرار منــع تعقیب صادر شــده اســت و صرفاً دعــوت از آنهــا جهت حضور در دادگســتری به منظور ابــالغ رأی منع تعقیــب و اطــالع از رأی صادر شــده درخصوص آنان بــا موضوع قرار منــع تعقیــب اســت.وی خاطرنشــان کــرد: کلیــه مطالب منتشــره در فضای مجازی در این مورد بشدت تکذیب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.