پیام امام حسین(ع) را شنیدهایم

Iran Newspaper - - News -

رئیــس انجمــن موبــدان زرتشــتیان ایــران کــه در مراســم عــزاداری امــام حســین(ع) در دفتــر آیــتاهلل علــوی بروجــردی در قــم حاضــر شــده بــود، بــا بیــان اینکــه مــا زرتشــتیان هم در غم شــما شــیعیان برای عزاداری امام حسین(ع) شریک هســتیم، گفت: ما گرچه غیرمســلما­ن هســتیم، اما پیام امام حســین(ع) را شــنیدهایم و بازهم ســعی میکنیم بشنویم و در عین حال این پیامهای واال را برای دیگران هم بازگو کنیم.

به گــزارش خبرآنالیــ­ن، موبد اردشــیر خورشــیدیا­ن، امام حســین(ع) را متعلــق بــه همــه بشــریت و جهانیان دانســت و با بیــان اینکه ما زرتشــتیان مفتخریــم کــه پــای ثابــت شــرکت در ایــن مجالــس هســتیم، اظهــار کــرد: مــا زرتشــتیان ســعی میکنیــم ضمــن شــرکت در مجالــس عــزاداری سیدالشــهد­ا(س)، روح بلنــد و معنویــت ایشــان را در جــان و دل خــود جــا دهیــم تا حــق خواهی و حق گویی ایشــان، به عنوان سرمشــق تمام مراحل زندگیمان باشــد. وی با اشــاره به اینکه شــعور امام حسین(ع) چیزی است که همه ما انســانها باید درک کنیم، چرا که عملکرد ایشــان، کارهای بزرگ و از خودگذشــتگ­یهایی که ایشــان کردند، در تاریخ بشــریت بی نظیر است، تصریح کرد: اندیشه و تفکر حسینی، مانند نوری است که تاریکیها را از بین خواهد برد و تمام جهان را سراســر روشــنی و پر از وحدت و دوســتی خواهد کرد، اگرچه زرتشت میگوید ما خواهان آن هستیم تا در زمره کسانی باشیم که مردم را به ســمت راســتی و نیکی سوق میدهند، شما مسلمانان هم به رفتن در صراط مستقیم و حی علی خیرالعمل تأکید دارید و همین دو واژه بــزرگ میتواند انســجام ملی را بیشــتر کرده و روز بــه روز وحدت را افزایش دهد تا اگر دشــمنان این اتحاد ما را ببینند، بترســند و اگر دوستان میبینند، خوشحال شده و آنان هم به ما ملحق شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.